مراجعه ۶۴ در وضعیت ضعیف سلامتی نامشخص به کرونا به امکانات درمانی چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان خالدی فر همراه خود خاص اینکه در داخل در یک روز واحد روز قبل ۶۴ نفر همراه خود {علائم} علمی نامشخص به کرونا به امکانات درمانی چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری مراجعه کردند، اظهار کرد: به همین دلیل ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به امروز بیش به همین دلیل ۲۹۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۹ مورد مناسبت‌گیری ابتلای کرونا در داخل استان پایان یافته است.

وی ذکر شد: هم‌اکنون سه در وضعیت ضعیف سلامتی همراه خود {شرایط} وخیم در داخل فاز‌های ویژه امکانات درمانی چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری بستری هستند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرکرد انواع مبتلایان بستری در داخل بیمارستان‌های استان را ۲۶ نفر معرفی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: طی ۲۴ ساعت قبلی روز با بیرون فوتی کرونا در داخل استان به گزارش رسید کدام ممکن است {در حال حاضر} مجموع فوتی‌های قابل انتساب به ابتلاء به {بیماری} کرونا در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری به هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ نفر است.

خالدی فر عنوان کرد: طی در یک روز واحد روز قبل ۱۰ در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از کرونا در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری شناخته شده است است کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 5 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل امکانات درمانی استان بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس {درمان} قرار گرفته‌اند.

وی همراه خود خاص اینکه {در حال حاضر} شهرستان‌های «کوهرنگ»، «بن»، «فارسان»، «شهرکرد»، «لردگان» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «خانمیرزا» در داخل حالت زرد کرونایی قرار دارند، مطرح کرد: شهرستان‌های «اردل»، «کیار»، «بروجن» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «سامان» در داخل سناریو نارنجی ابتلاء به کرونا هستند.