مذاکرات در داخل وین بر بالا هماهنگی باقی مانده است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی در داخل ذکر شد وگو همراه خود فرانس 24 همراه خود مقوله ای اینکه کشورهای مشارکت کننده در داخل مذاکرات همراه خود ایران در داخل وین در داخل راس هماهنگی باقی مانده قرار دارند، تصدیق شد: در داخل راس مذاکرات همراه خود ایران در داخل وین قرار دارند.

گروسی دانستن درباره اظهارات وزیر امور خارجه روسیه دانستن درباره اطمینان های اجباری به دلیل سوی آمریکا برای هماهنگی وین ذکر شد. عضویت او می رود ذکر شد: مطمئنا، ما در داخل راس تخفیف هستیم. با این وجود مسائل {واقعی} در بازتاب {وجود داشته است}.

وی ذکر شد: ماده تحریم‌های جدیدترین روسیه بحث و جدال‌ها را مختل کرده است. خیلی پر از سرگرمی است سرگئی لاوروف ذکر شد کدام ممکن است به دلیل آمریکا آرامش خاطر دارد. “{امیدوارم} سریع توافقی حاصل شود.

سابق دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ذکر شد کدام ممکن است احیای آژانس در سراسر جهان نشاط اتمی برای روسیه قابل توجه حیاتی است، {در حالی که} تحریم های روسیه در داخل چارچوب هماهنگی هسته ای ایران تاثیر مستقیمی بر چیز خوب در مورد مسکو ممکن است داشته باشد. وی افزود: این {جنبه} جدیدی است کدام ممکن است نمی توان آن قرار است را نادیده گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به با اشاره به هماهنگی هسته ای به این تحریم ها کلمه کرد.

«سرگئی لاوروف ذکر شد: آرزو می کنیم آرامش خاطر حاصل کنیم کدام ممکن است این تحریم های ضد روسیه بر روابط اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزینه کردن در نرم افزار عالی اقدام مشترک (برجام) تأثیری نخواهد گذاشت.

جمعه قبلی، جوزف بورل به فرماندهی پوشش خارج از کشور اتحادیه اروپا در داخل توئیتی نوشت کدام ممکن است امتیازات خارج از کشور نیاز به به دلیل مذاکرات در داخل وین برداشتن شود.

دفعه بعد، تروئیکا اتحادیه اروپا ها دیدگاهی مغرضانه دارند، ایده «علل خارج از کشور» کدام ممکن است بورل در داخل پیام شخصی کدام ممکن است به روسیه اطلاعات شده است.

با این وجود علت ایجاد غالب افتادگی مذاکرات، درخواست شده است های جدیدترین آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار همراه خود آن قرار است امتناع به دلیل تعیین سیاسی با اشاره به برخی امتیازات بود.