محمد سرور رجایی، جانشین ندارد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، آئین آشکار راهنما «خون شریکی» همراه خود حضور علی‌محمد مؤدب، خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر؛ علی داوودی، شاعر؛ زهرا زاهدی، شاعر افغانستانی؛ مجید بذرافکن، معاون باکلاس سپاه؛ پژمان عرب، محقق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوینگر راهنما؛ خانوار مرحوم محمد سرور رجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواد آذری کارمزدی در داخل مؤسسه باکلاس خلاق شهرستان ادب برگزار شد.

علی‌محمد مؤدب در داخل ابتدای این ابزار اظهار داشت: سخن اطلاع رسانی دانستن درباره محمدسرور رجایی برای ما کدام ممکن است راهنما‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعرهایش را دنبال می‌کردیم، به دلیل جهتی خوشحال از است، به اینکه توفیق دوستی همراه خود این مجاهد خستگی‌ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل جهتی هم فقدانش تلخ است. مرحوم رجایی واقعاً دردانه بود. من خواهم کرد {در این} بیست سال توفیق دوستی همراه خود بارهای خوبان ادبیات مهاجرت کردن را داشتم، {در این} میان، مرحوم رجایی به دلیل حیث دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهش به 2 مقوله افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به دلیل حیث {جنبه}‌های شخصیتی‌اش می‌توانست پلی برای {پیوند} بین فرهنگیان ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرهنگیان افغانستان باشد یا نباشد.

محمدسرور رجایی؛ جانشین ندارد

وی افزود: با بیرون اغراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی از محسوس می‌توان اظهار داشت کدام ممکن است متأسفانه مرحوم رجایی، خلیفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم به لطف خدا کدام ممکن است به دلیل عزیزانی کدام ممکن است الان سرزنده هستند کسانی بتوانند در داخل ورزش‌های باکلاس گزینه جایگزین برای او می رود باشند، او می رود تکیه‌گاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناه کودک‌های باکلاس افعانستان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موجب بهترین راه افتادن بارهای کارها بود، خستگی‌ناپذیر بود، «9» را نمی‌توانست بپذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به هر} طریق {راهی} پیدا می‌کرد واقعاً مصداق {واقعی} تعبیر سنگرسازان بی‌خندق بود. محمدسرور رجایی لودر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بولدوزر {نداشت}، سرپرست {جایی} نبود ولی درست مثل خوب سرپرست باکلاس، همراه خود نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل توجه شدید‌تر به دلیل {مدیران} باکلاس‌ای کدام ممکن است ما می‌شناسیم پیگیر پیشبرد مأموریت‌های باکلاس بود کدام ممکن است واقعاً احساس می‌کرد برای آرمان وحدت باکلاس ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان مورد نیاز است {در حالی که} تحت تأثیر مسائل مهاجرت کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی هم بود. بارهای ورزش‌های ادبیات مهاجرت کردن وامدار مجاهدت‌های رجایی بود کدام ممکن است به تعیین کنید‌های مختلف، خودش را قیمت می‌کرد به همان اندازه کاری بهترین راه بیفتد.

سرپرست مؤسسه باکلاس خلاق شهرستان ادب اظهار داشت: این راهنما «خون شریکی» برای من خواهم کرد خیلی پرخاطره است. روزنامه شهرآرا ستونی داشت کدام ممکن است من خواهم کرد هم مدت زمان زیادی در داخل آن خواهد شد می‌نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل {جایی} قرار شد در برهه ای درمیان آقای رجایی هم بنویسد، {هر} کدام به دلیل نظر‌های راهنما را کدام ممکن است می‌خوانم وجود گران قیمت برادرم محمدسرور رجایی به چشمم می‌آید، دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن‌های همیشگی‌اش کدام ممکن است واقعاً دوم‌ای آسودگی {نداشت}، مرحوم رجایی آدمی بود کدام ممکن است به دلیل دوم‌دوم‌اش استفاده بیشتر از می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریغ می‌خورم کدام ممکن است قدر چنین گوهری را در داخل زمان حیاتش آن خواهد شد طور کدام ممکن است نیاز به ندانستیم.

مؤدب افزود: مسئله معاصرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم عصر در دسترس بودن همراه خود آدم‌ها باعث می‌شود کدام ممکن است خیلی متوجه قطعا ارزش آن را دارد کسانی مربوط به مرحوم رجایی نباشیم ولی وقتی او می رود را به دلیل انگشت می‌دهیم متوجه می‌شویم کدام ممکن است این آدم چه تأثیراتی در داخل بخش تعاملات باکلاس ادبیات آثار هنری مهاجرت کردن همراه خود گردش‌های ادبیات آثار هنری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ویژه ادبیات آثار هنری انقلاب اسلامی داشت. او می رود همراه خود تمام وجودش فرسوده این عملکرد شده بود کدام ممکن است آرم دهد کدام ممکن است ما خوب وجود، خوب ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب پدیده هستیم. اگر {حاشیه}‌هایی، تمایز راه اندازی کرده ولی گوهر وجودی مشترک ما یکسان یک چیز است کدام ممکن است پیش به دلیل این شهدا، بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسندگان بزرگی برایش دردسر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان نعمت انقلاب اسلامی شناخته شده به عنوان خوب میراث، تنها واقعی مال ما ایرانی‌ها نباید باشد، مرحوم رجایی نسبت اعضای خانواده افغانستانی را همراه خود این پدیده آرم می‌داد. عبارت «خون» در داخل عبارت «خون شریکی» به خوبی آرم می‌دهد کدام ممکن است ما در داخل {جایی} همراه خود هم یکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگانه هستیم کدام ممکن است جدایی‌اش پتانسیل‌پذیر نباید باشد آدم به هرنوعی کدام ممکن است پیوندی همراه خود یکی دیگر داشته باشد یا نباشد ممکن است علاوه بر این بگسلد با این وجود وقتی خون همراه هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خوب عملکرد خون دادیم این ایده آل‌ترین شکل از ارتباط بین ملت‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدسرور رجایی عمر خودش را تعهد این زحمت کشید.

وی در موضوع راهنما «خون شریکی» افزود: احتمالاً اگر این نظر‌ها کدام ممکن است مرحوم رجایی در میان بسیاری دویدن‌هایش، {اینها} را نوشته، نبود بارهای دغدغه‌های او می رود سند نمی‌شد، به دلیل این جهت، این راهنما، شمایل دقیقی کدام ممکن است به دلیل محمدسرور رجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما دلخوری کردن‌هایش آرم می‌دهد. آدمی بود کدام ممکن است هم ترسیده {جنبه}‌های اجتماعی پدیده مهاجرت کردن بود هم ترسیده مقوله ای خلاق این بود، ترسیده اینکه مؤلفان، شاعران، نویسندگانی تربیت بشوند. دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن‌هایش در داخل حد حرف نمی‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد کردن حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} می‌شد. خیلی به دلیل کارهای بسیار مهم دانستن درباره شهدای افغانستانی حفاظت مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای ایرانی جهاد افغانستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار موضوع‌ها در داخل بخش شبیه به تحقیق از دوام مدیون محمدسرور رجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن‌های اوست کدام ممکن است پنجره‌های اخیر‌ای باز کرد. {در این} راهنما «خون شریکی»، به صورت خیلی مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشرده شمایلی به دلیل محمدسرور رجایی، دشواری‌های مسکن خوب اندیشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاعر مجاهد مهاجر را می‌بینیم.

مؤدب همراه خود اظهار امیدواری برای تعمیر مسائل مهاجران افغانستانی در داخل ایران افزود: خوب اصطلاحی کدام ممکن است من خواهم کرد به دلیل آقای رجایی شنیدم این بود کدام ممکن است می‌اظهار داشت ما «جهان عرب» {داریم} ولی جهان فارسی {نداریم}، می‌اظهار داشت این سرمایه زبان فارسی نیاز به نگه داشتن شود. خواستن است خوب {امتیاز} هر دو عنوانی به مربوط به «شهروندی افتخاری» داشته باشیم کدام ممکن است بتوانیم به هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤلفان زبان فارسی اهدا کنیم غیر از اینکه مثلاً خوب مؤلف افغانستانی مکان مسکن می‌تنبل، این ماده، زمینه تعاملات بزرگ‌ای را برای ما راه اندازی می‌تنبل مخصوصاً بخاطر اینکه تنها واقعی سه ملت هستیم کدام ممکن است زبان فارسی {داریم}، قدری نیاز به چهره‌های عمده ادبیات این سه ملت را دریابیم در واقع در داخل چند قبلی 12 ماه جدیدترین، امیدهای متعدد اقامت شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است آن خواهد شد چیزهایی کدام ممکن است ما ۱۰-۱۵ 12 ماه پیش داد می‌زدیم کم کم دولت بشود، همین توجهی محل کار تحقیق جبهه باکلاس انقلاب اسلامی شد به سرمایه‌ای مربوط به محمدسرور رجایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهنما‌های ایشان چاپ شد، خودش خوب امیدی راه اندازی می‌تنبل.

«خون شریکی»؛ روایت دیپلماسی انسانی به دلیل خوب دیده‌بان

علی داوودی، به دلیل شاعران سرزنده ملت در داخل سخنانی اظهار داشت: محمدسرور رجایی به دلیل خوب تذکر می‌شود اظهار داشت در داخل خطرناک روزگاری به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل خوب تذکر روزگار خوبی. روزگاری کدام هرکدام {کسی} حرفی می‌زد، شنیده می‌شد. مرحوم رجایی به دلیل آنهایی بود کدام ممکن است شنیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعداً دیدیم چقدر ورزش‌هایش مؤثر {بوده است}.

وی در موضوع صحبت‌های علی محمد مؤدب افزود: در حقیقت رجایی جانشینی ندارد کدام ممکن است {کسی که} بتوانیم جایگزینش کنیم چون گماردۀ {کسی} نبود. این تعبیر جمله معروفی می‌شود کدام ممکن است «رجایی توسط خودم خوب مؤسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهاد بود». چطور می‌شود خوب نفر رشد کردن خوب مؤسسه بشود؟ برداشتن به دانش سنت، خوب شبه تعیین کنید نمی‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل کم کم زیستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص است. اگر بخواهم تشبیه کنم در دسترس‌ترین تشبیه درست مثل صدور فتوای فقهی مجتهدین است کدام ممکن است خودشان بسیار نیاز به به آن خواهد شد برسند، بعد بر ایده تخصص خودشان بسیار بیایند حرفی را بزنند کدام ممکن است نمی شود عملیاتی می‌شود هر دو 9! محمدسرور رجایی خیلی تخصص داشت. وقتی در داخل همین صحبت دوره ای خودش می‌سوراخ بینی به دلیل روزگارهای قبلی، هم به دلیل گذشته تاریخی هم به دلیل جغرافیا خیلی حرف داشت. همراه خود خیلی‌ها نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برخاست} کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسان پرخاطره ای بود. انسان به میزانی کدام ممکن است یادآوری دارد، ممکن است وجود داشته باشد. سرور رجایی، جزئیاتی را در داخل مسکن، در داخل رفتارها دیده بود کدام ممکن است برای من خواهم کردِ مرتب سازی کدام ممکن است دغدغۀ این ماجرا را نباید داشته باشم اساساً {وجود ندارد}. سنت در حقیقت خواستار انسان، دیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم نیاوردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمتر به دلیل این، فرض کردن است. سرور رجایی شناسه را فرض داشت.

داوودی اظهار داشت: اگر شناخته شده به عنوان {کسی که} ما سرور رجایی را نمی‌شناسد، همین راهنما را ورق بزنیم، در داخل آن خواهد شد چه می‌بینیم؟ خون، مجاهد، افراد، نوشته، زبان فارسی، کابل، انقلاب، خوشحال از، کلان شهر، مسابقه. برآیند {اینها} مخصوصاً انسانی خوب اجتماعی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما را دارد می‌بینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت فاز‌های سرزنده اجتماع را می‌بیند، 9 نوعاً درست مثل همین نگاهی کدام ممکن است به اصطلاح در داخل خیلی به دلیل فاز‌های گروه تحت سلطه است کدام ممکن است بر خم شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر رخوت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر تنگدلی‌ها محور می‌شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ کاری به دلیل پیش نمی‌بریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه، آن خواهد شد بخشی کدام ممکن است به بدنۀ سرزنده باکلاس، تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهگشا درست مثل ادبیات کدام ممکن است نیاز به حرف به دلیل روشنایی، به دلیل نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت} بزند، یکسان هم باز هدف گذاری همین خم شدن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل همین ارتزاق می‌تنبل. ببینید در داخل همین راهنما ورق می‌زنید، کلان شهر، وطن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرز، همه شما این عبارات شناسه‌سازند گفتمان آقای رجایی حضور تصمیم گیری کننده دارد. همین قطعات اجتماعی، همین پدیده‌هایی درست مثل روزنامه، مکان، دنیای آنلاین ما، نشست‌های مختلف همه شما {اینها} را شاهد هستید، در حقیقت شناخته شده به عنوان خوب دیده‌بان این مرکز دارد همه شما اتفاق‌هایی کدام ممکن است نشانی به دلیل شناسه دارد را رصد می‌تنبل.

وی افزود: {درست است} کدام ممکن است غربت اساساً همنشین انسان مهاجر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ربطی به حضور در داخل ایران هر دو غیر ایران ندارد با این وجود یک چیز رجایی می‌بینید، در امتداد طرف این غربت، این انسان جهان را نسبتاً بزرگ‌تر به دلیل این می‌بیند. در حقیقت این راهنما دیپلماسی انسانی به دلیل خوب دیده‌بان را مقوله ای می‌تنبل.

داوودی اظهار داشت: بزرگی آدم به میزان شاخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگی است کدام ممکن است خودش راه اندازی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط می‌گیرد. صرفاً خوب تنه نمی‌تواند عظیم باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نسبت اینکه چقدر توسعه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تنظیم ارتباط بگیرد، رجایی این ارتباط را داشت. چون محتوای متنی می‌ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگاری دارد، اصولاً به آن خواهد شد آگاه باشید می‌شود ولی خوب بُعدی به دلیل آقای رجایی کدام ممکن است خیلی کمتر به آن خواهد شد آگاه باشید می‌شود، بُعد عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت آقای رجایی هست. آقای رجایی به کشف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فهمیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئوری ارائه بسنده {نکرد}، وارد حرکت شد، نشریه برای جوانان درآورد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیر برگزاری مسابقه، نشست، {مسابقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزنامه برای {داستان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات داستانی بود. لذا خواهید داشت می‌بینید میزان کارهای دولت مرحوم رجایی خیلی کمتر به دلیل کارهای مطبوعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتاری‌اش نبود.

این شاعر پرکار افزود: محمدسرور رجایی دلش همراه خود مُلک انسانی زبان فارسی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بابت {اینها} کم چوبی نخورد. {هر} وقت من خواهم کرد به مرحوم رجایی در نظر گرفته شده می‌کنم آن خواهد شد شعر آغازینه راهنما‌های ادبیات فارسی به خاطرم می‌آید کدام ممکن است «بوی جوی مولیان آید همی» اگر بخواهم خوب مصداق برای این مصرع بگویم محمد سرور رجایی را می‌گویم.

محمدسرور رجایی؛ فرستاده باکلاس افغانستان بود

زهرا زاهدی، شاعر افغانستانی نیز در داخل فاز یکی دیگر به دلیل این ابزار در داخل سخنانی اظهار داشت: روزی کدام ممکن است آقای رجایی به رحمت خدا سر خورد، تصویری آینه ای رسانه‌ای کدام ممکن است درفضای دیجیتال دیدیم به دلیل طرف رفقا ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستانی، واقعاً غافلگیرکننده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا بود کدام ممکن است فهمیدیم کدام ممکن است محمدسرور رجایی کدام ممکن است بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست نباید باشد. روزی چرا که شما می توانید فضا نزدیکی همراه خود شخصی شده دارید نمی‌توانید به شفافی توانمندی‌های آن خواهد شد شخص رو ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن هست کدام ممکن است گاهی فضا گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل در اطراف ظاهر شد کرد به همان اندازه به عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگی آن خواهد شد شخص پی برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه این اتفاق روزی افتاد کدام ممکن است ما محمدسرور رجایی را نداشتیم.

زاهدی افزود: روزی کدام ممکن است راهنما «خون شریکی» به انگشت من خواهم کرد رسید، پیش به دلیل اینکه مقدمه‌اش را بخوانم ابتدا تورقی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مقدار زیادی به دلیل مضامین متفاوت رو به رو شدم. قابل توجه برای من خواهم کرد جذاب بود، روزی چرا که شما می توانید مجموع نظر‌های خوب شخص خاص را می‌بینید بالاتر می‌توانید به اندازه شخصیتی آن خواهد شد شخص پی ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان‌سوراخ بینی‌اش را ببینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این راهنما برای من خواهم کرد چنین یک چیز بود، حتی نکته‌هایی {در این} راهنما دیدم کدام ممکن است به دلیل توجه ما کدام ممکن است رفقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفقا نزدیکش هم بودیم، مفغول مانده بود.

وی اظهار داشت: {در این} راهنما مضامین کاملاً متفاوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مختلفی ترکیبی‌آوری شده است، به دلیل سناریو سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی افغانستان به همان اندازه دغدغه‌های باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگاهی کدام ممکن است مرحوم رجایی به بخش مهاجرت کردن داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌هایی کدام ممکن است داشتند، در نظر گرفته شده می‌کنم آقای رجایی حیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مماتش پیوسته به دغدغه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان‌هایی بود کدام ممکن است فرض داشت کدام ممکن است علی رغم این واقعیت که این راهنما هم نبود ایشان خودش به خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعی برای پیوندهای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعاملات باکلاس بین 2 ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بدل شده بود.

زاهدی افزود: فینال باری کدام ممکن است همراه خود آقای رجایی صحبت کردم در داخل ارتباط همراه خود راهنما «وطن‌دار» بود کدام ممکن است ایشان قابل توجه {امیدوار بود} کدام ممکن است {زودتر} چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشکار بشود، من خواهم کرد به آقای رجایی گفتم چرا که شما می توانید به دلیل جمع شدن روایت چند قبلی مهاجر به چه یک چیز می‌خواهید برسید، اظهار داشت من خواهم کرد می‌کوشم پیش به دلیل آنکه دیگران ما را روایت کنند، خودمان، خودمان را روایت کنیم.
این شاعر افغانستانی در موضوع تعابیری کدام ممکن است دانستن درباره مرحوم رجایی مطرح می‌شود، تصدیق شد: پیش به دلیل اینکه من خواهم کرد این تعابیر را ببینم پیش خودم خیلی خودم می‌گفتم آقای رجایی فرستاده باکلاس ما بود، فرستاده باکلاس‌ای کدام ممکن است عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوازه {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه بسا اصولاً به دلیل افرادی که مسئولیتی به دوش داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به این کارها رو مشارکت در می‌دادند این {کار} را برای ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پیشبرد اهدافش کرد ولی حالا می‌بینم کدام ممکن است تنها واقعی تذکر من خواهم کرد نبوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی‌ها بر این فرض بوده اند.

خودش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سیستم

پژمان عرب کدام ممکن است گردآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین راهنما را برعهده داشته است، نیز در داخل سخنانی اظهار داشت: روزهایی کدام ممکن است آن خواهد شد اتفاق تلخ افتاد، همه شما ما کدام ممکن است 12 ماه‌ها هم مرد، هم دوست خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم برادر کودک نوپا‌تر آقای رجایی بودیم، دنبال این بودیم کدام ممکن است کاری کنیم، فردا هر دو پس فردای آن خواهد شد روز نشستیم کدام ممکن است چکار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی کاری را برعهده گرفت. من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز هم دیگری به دلیل رفقا آقای علی ناصری اصولاً روی مکتوبات، نوشته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای قلمی ایشان کانون اصلی کردیم. فقط در موردً در نظر گرفته شده کنم در دسترس به ۳۰۰ هزار عبارت ما مطلب ترکیبی کردیم کدام ممکن است فاز‌هایی به دلیل آن خواهد شد، شبیه به شعرهای مرحوم رجایی بود، فاز‌هایی مصاحبه‌ها بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید {یک مجموعه} نظر کدام ممکن است به دلیل اواخر 12 ماه ۹۳ به همان اندازه اواسط ۹۶ در داخل روزنامه شهرآرا چاپ شده شده بود کدام ممکن است ما چندین تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی به دلیل این کارها رئوس مطالب کردیم کدام ممکن است اولیه‌اش، همین راهنما «خون شریکی» بود.

وی افزود: این راهنما خوب خامه‌ای به دلیل در نظر گرفته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه‌های مرحوم رجایی است. خودم خیلی خودم موقعی کدام ممکن است مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگشت ها این کارها را می‌دیدم متعجب بودم. {خاطرات} روزنامه حیاط پشتی کدام ممکن است برای جوانان چاپ شده می‌کرد، مطالب متعدد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باشد که می تواند یک باشد 12 ماه آخر کدام ممکن است کنارشان بودم، این ماجراهای روزنامه را رئوس مطالب می‌کرد، اینکه به دلیل سوریه، سوئد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای مختلف کودک‌های افغانستانی برای ایشان پیشنهادات می‌فرستادند. آقای رجایی در داخل یکسان ایام درگیری سوریه، به دلیل این ملت رمز و راز داشت.

عرب اظهار داشت: مرحوم رجایی، عده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عُدّه خاصی {نداشت}، خودش بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب سیستم. خوب آدم به تمام معنا تولیدی بود، یادم هست در داخل گفتگویی کدام ممکن است دانستن درباره روزنامه حیاط پشتی داشتیم پرسیدم کدام ممکن است مطالب روزنامه را چه کسانی می‌نویسند اظهار داشت همه شما را خودم خیلی خودم به اسم‌های مختلف می‌نویسم. در داخل بخش‌های اکنون نیست مثلاً در داخل گذشته تاریخی شفاهی هم می‌بینیم کدام ممکن است آقای رجایی، خوب درک به معنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید یلی برای خودش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً چندهزار ساعت مصاحبه گرفته است. جایگشت ها کپک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌هایی کدام ممکن است مرحوم رجایی {کار} کرده، بی‌نظیر است شعر برای بزرگ شده نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان دارد، {داستان}‌نویسی برای نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان کرده، گذشته تاریخی شفاهی {کار} کرده و چندین مورد دیگر راهنما دارد، روزنامه‌نگاری شغل‌ای 12 ماه‌ها {کار} کرده، 12 ماه‌ها روزنامه نوزاد درآورده، مستند ساخته، محتوای متنی‌های مفصل رادیویی نوشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید… جامعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گستردگی ورزش‌های ایشان یکی در همه چیزهای عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غریبی بود کدام ممکن است ما بعد به دلیل اینکه نظر‌ها را ترکیبی کردیم همراه خود آن خواهد شد مواجه شدیم کدام ممکن است بعدها در داخل راهنما‌های موارد زیر چاپ شود، بالاتر مطمئن می‌شود.

مدیون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار شهدا هستم

در داخل فاز یکی دیگر به دلیل این ابزار، زن جمیله قاسمی شریک زندگی مرحوم محمدسرور رجایی نیز در داخل سخنانی اظهار داشت: هم خوشحالم کدام ممکن است همین جا {دعوت} هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم ناراحت هستم کدام ممکن است به دلیل اینکه اقای رجایی اگر خودش همین جا بود، به طور قابل توجهی بهتر می‌توانست باشد یا نباشد.

وی در موضوع راهنما‌های چاپ شده شده مرحوم رجایی اظهار داشت: من خواهم کرد بعد به دلیل چاپ راهنما «به دلیل دشت لیلی به همان اندازه جزیره مجنون» بود کدام ممکن است متوجه شدم آقای رجایی چقدر دردسر کشیده برای این راهنما‌ها، برای مصاحبه همراه خود سربازان افغانستانی، همراه خود مسائل مختلف به شهرستان‌ها می‌سر خورد به همان اندازه این مصاحبه‌ها به 1 راهنما شد هر دو برای راهنما «مأموریت خدا» کدام ممکن است بازدید پرخطری به افغانستان داشت {در حالی که} تمام رفقا، خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید سیدعلیشاه موسوی گردریزی مانع شدن شده بودیم ولی می‌اظهار داشت من خواهم کرد برای هدفی کدام ممکن است من حتی دارم همراه خود قرآن استخاره می‌کنم، اگر سودمند بود این بهترین راه را می‌روم به همان اندازه به هدفم برسم کدام ممکن است الحمدلله حاصلش راهنما «مأموریت خدا» شد.

قاسمی وقتی برای اولیه موارد راهنما‌های چاپ شده‌اش را برای اسکان آورد، به او می رود تبریک گفتم اظهار داشت من خواهم کرد این راهنما‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ‌هایی کدام ممکن است من حتی دارم، چه در داخل مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در داخل چاپ شدن راهنما‌ها، همه شما‌اش بخاطر پشتیبانی خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل برکت شهداست. تمام ‌هایی کدام ممکن است من حتی دارم، مدیون شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمتگزار شهدا هستم. راهنما‌های یکی دیگر هم در داخل انگشت داشت کدام ممکن است به ما نگفته بود. برای راهنما «زندگینامه شهید رئوف رفیعی» به ما مشاوره بود تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوست خوب داشت در داخل آشکار راهنما حضور داشته باشد یا نباشد.

شریک زندگی مرحوم محمدسرور رجایی افزود: آقای رجایی 9 تنها واقعی بین برادران باکلاس‌شان، کاملا در داخل بین فامیل هم {آرام} نبود. مونتاژ‌های هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه به ماه قرآن داشتیم، به کودک‌ها بارها و بارها می‌اظهار داشت یادگیری تعداد زیاد داشته باشید. می‌اظهار داشت اگر آدمی ۵۰ 12 ماه عمر داشته باشد یا نباشد، ۲۵ سالش به خواب می‌گذرد. ۱۲ سالش به دوران کودکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادانی می‌گذرد، پس باقیمانده عمرمان را نیاز به به نحو احسن استفاده بیشتر از کنیم. برای {کار} خیر، برای خدمت در همسایگی، وقت خیلی تا حدودی است. مخصوصاً وقتی {نداریم}. برای بچه ها، گروه زبان تشکیل دانش بود. گروه رمزگشایی راهنما مفاتیح الحیاه هم داشت، نوجوانان را به کتابخوانی الهام بخش می‌کرد. برای بچه ها، {مسابقه} کتابخوانی گذاشته بود جایزه‌اش هم راهنما بود، بچه ها مخالفت کرده بود کدام ممکن است جایزه عامل یکی دیگر باشد یا نباشد. می‌اظهار داشت راهنما یک چیز هست کدام ممکن است به همان اندازه ابد کنارت هست.

محمدسرور رجایی؛ پل باکلاس ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان بود

مجید بذرافکن، معاون باکلاس سپاه نیز در داخل فاز پایانی این {مراسم} در داخل سخنانی مقوله ای کرد: در داخل خوب فضای استعاری – تحلیلی بخواهم بگویم، درست مثل اینجا است کدام ممکن است پلی بین خرمشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقبه باقی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب عده از دوام می‌کنند کدام ممکن است این پیوستن برقرار نگه دارد من خواهم کرد حسم نسبت به آقای رجایی اینطور بود. خوب عده در داخل انتها از دوام می‌کنند کدام ممکن است کلان شهر سقوط نکند. در نظر گرفته شده می‌کنم احتمالاً فوت غریبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتلایی کدام ممکن است پیش به اینجا رسید، می‌توانیم بگوییم کدام ممکن است اکنون نیست مطمئنیم کلان شهر سقوط نمی‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر‌های بعد به دلیل فوت ایشان اصولاً شناخته می‌شود.

معاون باکلاس سپاه افزود: با توجه به ایران باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت هم‌افزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یگانگی کدام ممکن است بین امت جهادگر افغانستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت از دوام ایران ممکن است وجود داشته باشد، حرف تعداد زیاد مشاوره شده ولی حقیقتاً حفظ این پیوستن {کار} سختی است ولی آن خواهد شد انفجاری افغانستان افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد شعر «اسپندهای مادرت همه شما دود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا شدند / جانم به لب برسید جان پاپ کجاستی» خوب اتفاق شاعرانه نبود، به تعبیری پیوستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری خوب سرپل بود، خوب اتفاق باکلاس بود. ما مدت زمان‌ها بود این امتیازات را داشتیم. امتیازات مختلف پیش می‌به اینجا رسید ولی پیوستن برقرار نمی‌شد. مخصوصاً لایه‌های مختلف اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ما همراه خود این مطلب ارتباط گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این‌ها به صورت خوب تصادف ذوقی شاعرانه اتفاق نمی‌افتد. ما خیلی مدیون محمدسرور رجایی هستیم، ولی آثار ایشان همچنان بین ما هست. آقای عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالی محل کار تحقیق جبهه باکلاس انقلاب حقیقاً {کار} قابل توجه مغتنمی را به انگشت ما دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگتر به دلیل این‌ها هم اتفاق خواهد افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما نسبت به این اتفاقات سودمند امیدواریم. در نظر گرفته شده می‌کنم خرمشهر اگر آزاد نشده، کمتر از پیوستن اکنون نیست برداشتن نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد اتصال عمیق باکلاس کدام ممکن است بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان برقرار شده، الان واجد خوب پل باکلاس به تماس گرفتن محمدسرور رجایی است.

راهنما «خون شریکی» نوشته پژمان عرب در داخل ۳۱۲ صفحه وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود هزینه ۶۰ هزار تومان مشتاق در مورد انتشارات «بهترین راه یار» چاپ شده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان جهت تولید این راهنما‌، علاوه بر این کتابفروشی‌ها، می‌توانند با استفاده از صفحات دیجیتال نویسنده نسبت به سفارش راهنما اقدام کنند.