محرومیت دو ورزشکار به دلیل دوپینگ – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ملی مبارزه با دوپینگ، ایران نادو هاشم یادگاری ورزشکار رشته دو و میدانی ناشنوایان (4 ساله) و صبا کرمعلی را از رشته ورزشی کوراش (3 ماه) محروم کرد. تمام رویدادهای ورزشی

رای عزل هاشم یادگاری از تاریخ 01/03/1401 لغایت 30/02/1405 و صبا کرمعلی از تاریخ 01/03/1301 لغایت 06/09/1301.

مواد ممنوعه مصرفی هاشم یادگاری « استانوزولول و مسترولون» و مواد ممنوعه مصرفی صبا کرمعلی «اسپیرونولاکتون» است.