مبلغ زکات فطره به دلیل سوی آیت‌الله نوری همدانی گفتن شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محل کار آیت الله حسین نوری همدانی همراه خود صدور اطلاعیه‌ای مبلغ زکات فطره برای 12 ماه ۱۴۰۱ را معرفی شد کدام ممکن است بدین رئوس مطالب است:

بسم الله الرحمن الرحیم

همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات مؤمنین ومؤمنات، میزان زکات فطره به دلیل سوی محل کار آیت الله نوری همدانی به رئوس مطالب ذیل گفتن می‌شود.

فردی است که تیز کردن زکات فطره بر او می رود واجب است نیاز به برای خودش و افرادی که نان خور او می رود هستند، {هر} نفری منصفانه صاع (۳ کیلو) به دلیل خوراکی‌های رایج شخصی (یادآور گندم، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) هر دو مبلغ آن قرار است را شناخته شده به عنوان فطریه بپردازد.

در مورد اینکه هزینه گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج در داخل شهرهای مختلف، ممکن است علاوه بر این تمایز داشته باشد یا نباشد، لذا مؤمنین می‌توانند مشابه {مقادیر} مذکور را بر طبق هزینه محل اقامت شخصی، محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن نمایند.

دفترمعظم له مبلغ قوت غالب گندم را ۴۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت غالب برنج ایرانی ۱۵۰ هزار تومان گفتن می‌نماید کدام ممکن است مؤمنین درپرداخت یکی در همه آن قرار است مخیر می‌باشند.