مادر شهید «اوجاقی»/حسین به آرزویش رسید – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پس از جمع آوری غیرقانونی و گذاشته تعدادی اغتشاشگر و ضد انقلاب برای ایجاد مزاحمت و آسیب رساندن به اموال عمومی در بسیاری از نقاط تبریز تشکیل شده بودند، برادر بسیجی حسین اوجاقی توسط اغتشاشگران با ضربات چاقو کشته شد.

وی که برای مقابله با اغتشاشگران در مقابل مسجد تبریز حضور یافته بود بر اثر رفتار غیر انسانی عناصر مخالف به شهادت رسید.