لغو بکارگیری نیروی زمینی سپاه در خبرگزاری اردبیل – اخبار مهر ایران و جهانسردار سید علی تدین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: گام اصلی در اجرای اقتدار نیروی زمینی سپاه قرار است صبح روز دوشنبه در استان اردبیل و آذربایجان شرقی در منطقه ارس انجام شود اما این رزمایش انجام شد. در استان اردبیل لغو شد.

وی با اشاره به اینکه قرارگاه عاشورایی سپاه در حال بررسی جایگزینی استفاده از نیرو است، افزود: برگزاری این رزمایش که با محوریت قرارگاه عاشورا در نظر گرفته شده و هدف سپاه ارائه خدمات بیشتر به مستمندان است. منطقه کنار رود ارس در اردبیل.

فرمانده تیپ 37 حضرت عباس(ع)آ) استان تصریح کرد: ارائه خدمات جامع پزشکی و درمانی، تهیه و توزیع بسته های معیشتی، بسته های فرهنگی و تجهیزات برای مردم مناطق محروم در دستور کار قرارگاه عاشورای لشگر اردبیل است.

به گفته سردار تدین، پوشش حداکثری جامعه هدف در شمال استان اردبیل، ارائه خدمات درمانی، فرهنگی و اجتماعی است.