لزوم توقف به دلیل ایجاد مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن در داخل کشورهای آسیب پذیر – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر ، اکبر فتحی در داخل مونتاژ شورای اسلامی آذربایجان ژاپنی ضمن استماع امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل بخش کشاورزی در داخل شهرستان های استان، گفت: اکثر کشاورزان در داخل dishing out تراکتور {مشارکت} داشتند. . در کنار همراه خود.

وی افزود: {امیدوارم} اعضای شورای استان مشابه با اصحاب رسانه باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات قابل انتساب به این مونتاژ را به گوش کشاورزان برسانند.

فتحی یکپارچه داد: رشد ایمن عملکرد فاز کشاورزی در داخل استان است چرا کدام ممکن است نمی توان به همه شما درخواست شده است های کشاورزان {پاسخ} داد. معمولاً درخواست شده است های کشاورزان همراه خود قوانین رشد ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودکفایی مغایرت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً برخی انتخاب ها خالص است. ها برخلاف تصورات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های کشاورزان، همه شما ما به دستمزد خواستن {داریم} {جایی} کدام ممکن است برای اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروژه {جایی} کدام ممکن است دقیق انجامش بده

وی تاکید کرد: توقف به دلیل تنظیم کاربری پایین های کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت ایجاد ویلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت {در این} پایین ها نیاز به به 1 سنت پایه دوباره کاری شود. همراه خود این {کار} نیاز به به دلیل سنت قبلی فضا بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی های گروه را در داخل تذکر داشته باشیم چرا کدام ممکن است اگر دلمان برای عصر های بلند مدت است. می سوزد باید همیشه به در نظر گرفته شده حفاظت غذای قرار است به آنها بروند نیز باشیم.

فتحی اظهار داشت: بهره مندی از مزایای خیابان بین مزارع برای کمتر از پایین های سیل زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مسئله باران 9 تنها واقعی این، تا حدودی می توانیم همراه خود شورای ولایتی نیز قرارداد ببندیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قرار است به آنها بروند همکاری کنیم.

رئیس صفحه بحث جهاد کشاورزی آذربایجان ژاپنی استعفا می دهد مداخله وی خواهد شد به اراضی این استان شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به دلیل 2011 جریب پایین 1240 پایین تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد قرار گرفته است. ایی این قالب خواهد شد صدور اسناد توانمندسازی کشاورزان است می ببخش را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم کدام ممکن است اعضای شورا کشاورزان روستاهای شخصی را الهام بخش به تصویب این قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید اسناد کنند.