لای های نخست به خانمها خانم ها خانم ها داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، چهارمین فاصله مسابقه در سراسر جهان تکواندو جام فدراسیون بین المللی صبح در حال حاضر پنجشنبه 19ماه همراه خود حضور 61 تکواندوکار در داخل اوزان 46-, 53-, 62- را انتخاب کنید و انتخاب کنید 73- اسفند به همین دلیل افغانستان آذربایجان, هند, ایران, اردن, قزاقستان. , لبنان, پاکستان, ترکیه, ازبکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان پناهندگان در داخل محل اقامت تکواندو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به میزبانی اینترنتی ایران به راه اندازی شد در نهایت این رقابتها بانوانی کدام ممکن است ایران سه نماد طلای نقره را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 برنز را خرید کردند. اگر نمی دانی، نپرس، نپرس، نپرس، نپرس، نپرس، نپرس، نپرس، نپرس.

{نتایج} فشرده رز:

بار اول (46 – لیو رم) – شرت نده

۱- سعیده نصیری (Iran) ۲- معصومه رنجبر (Iran) ۳- زهرا علیزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سمانه لف الهی (هر کدام به همین دلیل ران)

Wzzen Som (53 -یلو رم) – شرت نده

-ناهید یانی (ایران)-مریم رانژاد (ایران)-اروس ایوموا (ازبکستان) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتیمات اباکاروا (ربایج)

-یلو رم):- شرت ننده

۱- ور اساسه (ایران) ۲- نرگس میر نورالله‌ی (ایران) ۳- اوزودا سوبیرجونوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروزا سادیکوا (هر کدام ازبکستان)

وفتم (-یلو رم): شرت ننده

۱- فناوری دنیز (قزاقستان) ۲- راما ابولعرب (اردن)-زهرا یان- ملیکا میرحسینی (هردو به همین دلیل ایران)