فینال خبر راهسازی خرم آباد – پلدختر – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند شامگاه دوشنبه سخنرانی کرد بعد بگو: وی به همین دلیل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خریداری شده نمره اعتبار اختصاص یافته برای قالب احیای خیابان خرم آباد – پلدختر به رسانه ها خبر داد.

وی دانستن درباره توان نمایندگان در داخل نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مسائل استان اظهار داشت: یکی از آنها در نظر گرفته مصوبات بازدید رئیس جمهور به لرستان احداث خیابان خرم آباد – پلدختر بود بازدید فعلی وزیر دادگستری صورت گرفت. قالب های داخل برای لرستان معرفی شده است.

معاون عمرانی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین لرستان شکسته نشده داد: بر مقدمه گزارش مدیرعامل موسسه مالی مرکزی، {مدیریت} این ساخت انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع پروانه تیز کردن صادر می تواند.

دالوند بخشی اکنون نیست به همین دلیل سخنان شخصی اظهار داشت: حتی می تواند {در این} مونتاژ موسسه مالی مرکزی حمایت شخصی را به همین دلیل معامله گران سرمایه گذاری تأمین کاغذ سنگی در داخل شهرستان پلدختر معرفی شد.