فرا {رسیدن} کارناوال جهان نوروز در داخل سنندج – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگاران مهر، جشن جهان نوروز به دلیل ۲۳ اسفند ماه در داخل کپک کارناوالی به دلیل تهران همراه خود حضور جمعی به دلیل سران ملت به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس استان های همدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمانشاه دنبال شدند.

فرا رسیدن کارناوال جهانی نوروز در سنندج

این کارناوال همراه خود حضور نمایندگان یونسکو در داخل ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمانانی به دلیل 12 ملت جهان، افسران فوق العاده استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهد شد گروه های برگزیده شده به دلیل روابط مختلف ایرانی قلمرو در داخل پیاده راهی که در آن فردوسی سنندج برگزار می تواند.

فرا رسیدن کارناوال جهانی نوروز در سنندج

فرا رسیدن کارناوال جهانی نوروز در سنندج