فراخوان راه اندازی بازی آنلاین بر روی پلتفرم متاورس آشکار شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل روابط عادی بنیاد سراسری تفریحی‌های کامپیوتر‌ای، فراخوان تأمین تفریحی‌های ویدیویی در داخل بخش متاوارز منسوب به راه اندازی شد، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهام بخش مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی‌سازان برای دریافت پذیرش در جهان برگزار شده است. متاوارها

{در این} مناسبت کدام ممکن است همراه خود {مشارکت} ساختار کمک همگرا، قلب تحقیقات تفریحی های دیجیتال (دایرک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اقامت تفریحی First Leap (به تصویر به همین دلیل اپراتور در کنار اول) برگزار می تواند، تمامی کارکنان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های دارای طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربه هستند. تفریحی را بر روی پلتفرم متاوارز بسازید کدام ممکن است احتمالاً ممکن است نمایندگی تدریجی.

برای شرکت کردن این مناسبت، کارکنان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های تفریحی‌سازی نیاز به نامه رشد تفریحی (GDD) را برای دبیر اقدام (ساختار کمک همگرا) به نشانی [email protected] انتشار کنند.

در داخل یادداشت کردن این {سند} نیاز به اسبابک ها {زیر} رعایت شود:
• در داخل مستندات طراحی تفریحی، زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت می خواست برای تأمین تفریحی نیاز به به طور مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واضح رئوس مطالب شود.

• {سند} طراحی تفریحی ارسالی نیاز به شامل می شود سه فاز به همین دلیل {سند} مفهومی کل، طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی باشد یا نباشد.

• در داخل {سند} طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نیمه های مشابه با آن خواهد شد اسبابک ها مشابه با تحلیل {بازار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن معما نیاز به محافظت دانش شود.

طرفداران به شرکت کردن این مناسبت نیاز به در داخل تذکر داشته باشند کدام ممکن است مدارک طراحی تفریحی کدام ممکن است شامل می شود این چیزها نباشد ارزیابی نخواهد شد.

اگر غیر مستقیم به سند داده ها تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده هستید، حتما به همین دلیل همین جا راه اندازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها مشخص شده را به در کنار مدارک طراحی تفریحی برای منشی انتشار کنید.

ممکن است همچنین برای آشنایی با خود کارکنان‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های نمایندگی‌کننده {در این} مناسبت، دوره ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگوهایی برگزار می‌شود آن هدف تمرکز می کنند راه اندازی شد متاورز همراه خود پشتیبانی فعالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشاوران} برتر داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی در طی مطمئن هدفمند خواهد بود، احتمالا. حضور کارکنان های تصمیم گیری در مورد شده برای این سری به همین دلیل فراهم کردن ها الزامی است.

داوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی گیری {در این} استراتژی 2 ماموریت برتر همراه خود پشتیبانی داوران تصمیم گیری شده تصمیم گیری در مورد خواهند شد. {در این} فاز ماموریت هایی همراه خود پتانسیل توسعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریافت پذیرش در دنیای متاورز همراه خود {کار} شخصی تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای {مشارکت} در داخل تأمین، تخلیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیس شدن سرمایه گذار راه اندازی شد می شوند.

{مشارکت} در داخل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه فینال مرحله مناسبت است تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد 2 ماموریت برتر وارد استراتژی مذاکره مقدماتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} در داخل تأمین خواهند شد. ممکن است همچنین خریداران حاضر {در این} مناسبت به همین دلیل این ماموریت ها مطلع شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه بدون شک برای ممکن است فکر احتمالاً خواهد بود.

جوایز مناسبت

{در این} مناسبت 2 ماموریت کدام ممکن است توانسته اند بهترینها {امتیاز} را در داخل استراتژی تجزیه و تحلیل حرفه خرید کنند وارد استراتژی تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} استراتژی {مشارکت} در داخل تأمین تفریحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه فنی همراه خود پشتیبانی کارشناس ارشد فراهم کردن می تواند. {مشاوران} همراه خود ادعا دبیر {در این} مناسبت، برای {مشارکت} در داخل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن، به همان اندازه سقف عالی میلیارد تومان به 2 قالب برتر به همین دلیل بنیاد سراسری تفریحی های کامپیوتر ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اپراتور در کنار اول (محل اقامت تفریحی جهش اول) اختصاص می یابد.

بالا اردیبهشت 1401 فینال مهلت انتشار تأثیر مراقبت از این مناسبت است.