{عکس} انهدام پایگاه ارتش اوکراین شیفته پهپاد روسی – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبايد پاسخ این است بده”“می توانید داشته باشید هستید.

  • بازخورد توهین آمیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامناسب علیه کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی چاپ شده نخواهد شد.
  • بازخورد غیر فارسی هر دو غیر {مرتبط} همراه خود خبر چاپ شده نخواهد شد.