عملکرد به همین دلیل مذاکرات صلح ریاض بدتر کردن خشونت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل المیادین، مهدی توهوترا رئیس شورای باور نکردنی سیاسی یمن ذکر شد: مردمان یمن به همین دلیل ابتدای {حمله} جلوی همه شما توطئه های دشمن را گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهروندان آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی ها پایین این شورش هستند.

رئیس شورای باور نکردنی سیاسی یمن آگاه است کدام ممکن است مذاکرات صلح در داخل ریاض به خشونت تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره های شدیدتر منجر می تواند باشد. او می رود ذکر شد: «آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بریتانیا پایین این ساختار ها هستند. توهوترا فاش شد: عربستان، امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید منافقین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خائن قرار است به آنها بروند در داخل درون به فرماندهی توطئه های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انگلیس} هستند.

این در داخل حالی است کدام ممکن است جنبش انصارالله {دعوت} شورای همکاری خلیج فارس برای مذاکره در داخل ریاض را رد کرده است. محمد | الخخیتییکی از آنها در نظر گرفته اعضای محل کار سیاسی جنبش انصارالله ذکر شد: عملکرد کشورهای متجاوز {دعوت} یمنی ها به {گفتگو} است. بعد بگو: {زیر} تذکر اقامتگاه ریتز کارلتون در داخل ریاض، چرخشی در موضوع اینکه گفتگوی {واقعی} یمنی {چیست}.

این بیانیه مطبوعاتی اگر نایف سنگدبیرکل شورای همکاری خلیج فارس طی منصفانه کنوانسیون مطبوعاتی معرفی شد کدام ممکن است ماده یمن تحمل نظارت گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {زیر} تذکر دبیرکل این شورا در داخل ریاض-یمن برگزار می تواند باشد. او می رود در داخل اینجا است در داخل باره وی ذکر شد: برای شرکت کردن این نشست کدام ممکن است ادعا به در داخل 29 مارس (9 آوریل) برای همه شما طرف های یمنی برگزار شود، {دعوت} به حرکت خواهد به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 نفر {در این} مذاکرات نمایندگی خواهند کرد.