عصر‌کشی ارمنیان به‌روایت اسناد وزارت خارجه آلمان – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، نشر ایده ها راهنما «عصر کشی ارمنی: شواهدی به همین دلیل ارسال‌های وزارت خارجه آلمان (۱۹۱۵-۱۹۱۶)» تأثیر ولفگانگ گوست، مقدمه واهاک دادریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر می کند پروین دانشور، آشکار می‌تدریجی.

ارمنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک تعداد زیادی از مورخان ecu را انتخاب کنید و انتخاب کنید یانک همواره معتقد بوده‌اند کدام ممکن است ارسال وزارت امور خارجه آلمان، پس به همین دلیل ترکیه، ‏حیاتی‌ترین اسناد این جنایات را {در خود} دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی وضعیت برای توجه وقایع {مرتبط} همراه خود نژادکشی ارمنیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشایی بالقوه این ارسال می‌تواند اطلاعات متنوع را دانستن درباره عملکرد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آلمان {در این} جنایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین وقایع رخ اطلاعات در داخل ‏اندازه 12 ماه‌های ۱۹۱۵ـ ۱۹۱۸م به همین دلیل سوی حکومت عثمانی، برملا سازد.‏

آلمان ممکن است همچنین عملکرد بسزایی در داخل سانسور گزارش ها {مرتبط} همراه خود عصر کشی ارمنیان داشته است. برای نمونه، ‏کلیسای پروتستان آلمان یکی در میان مراکزی بوده کدام ممکن است فعالیت سانسور داده ها را بر عهده داشته است. این میان، دردسر‌های یوهانس لپسیوس، کشیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ آلمانی، برای جلب آگاه باشید آلمانی‌ها به مبارزه کردن ارمنیان جلب توجه ‏آگاه باشید است. او می رود در داخل ۱۹۱۶م، گزارشی نزدیک به کشتار عظیم ارمنیان، به بیست هزار کشیش آلمانی ‌فرستاد. این ‏گزارش به هیچ وجه به مکان تعطیلات نرسید در نتیجه کلیسای پروتستان، کدام ممکن است لپسیوس نیز عضو آن بود، فعالیت سانسور را برعهده داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسو ‏همراه خود حکومت آلمان حرکت می‌کرد.‏

ولفگانگ گوست،خبرنگار، مورخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردبیر سابق روزنامه اشپیگل آلمان، حدود بیست سال مشغول تجزیه و تحلیل ‏در داخل ارسال ‌های دولتی وزارت امور خارجه آلمان بود. او می رود در داخل ۲۰۱۳، راهنما«عصر کشی ارمن»‎ ‎را نوشت. گوست {در این} راهنما برای اولیه موارد تن {سند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثبات در داخل خصوص نژادکشی ارمنیان فراهم کردن کرد کدام ممکن است این اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک عملکرد آلمان ‏{در این} جنایت را فراتر به همین دلیل خوب شاهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحد جنگی نمایان توسعه.

{در این} راهنما مدارک متعددی معرفی شده کدام ممکن است آرم می‌دهد افسران آلمانی به خوبی به همین دلیل پوشش پاک سازی قومی عثمانی‌ها ‏اطلاع داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل برخی مواقع آن را اثبات نیز کرده‌اند. ‏یکی در میان تن اثبات‎ ‎آشکار شده {در این} راهنما، نظر ۱۵ اوت ۱۹۱۵م، دریاسالار ویلهلم آنتون سوشون، ‏فرمانده آلمانی ناوگان دریایی عثمانی ـ ترکی است. سوشون در داخل نظر خـود چنـین نوشتـه است: «ترکیه همراه خود دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رازداری متنوع نزدیک به ارمنیان حرکت می ‌تدریجی. سه چهارم ممکن است به همین دلیل بین گذشت‌اند… ‏وقتی کـار را همراه خود فینال ارمنی یکسره کنند، زمـان نجات برای ترکیه فرا می‌رسد.»‏‎

ولفگانگ گوست {در این} راهنما، به اظهارات قیصر وقت آلمان، بتمان هولوگ، نیز ردیابی می ‌تدریجی کدام ممکن است مشاوره ‏بود:‏ ‏«تنها واقعی عملکرد ما اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه نوک درگیری ترکیه را همراه با شخصی داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سرنوشت} ارمنیان برای ما ارزشی ‏ندارد.»‏

در داخل خصوص عملکرد آلمان در داخل نژادکشی ارمنیان نامیک چینار، ‏خالق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محقق انصراف، طی تحقیقاتی به بررسی اجمالی عملکرد ‏افسران آلمانی {در این} نژادکشی پرداخته. وی در داخل ۲۰۱۴م در داخل مقاله‌ای در داخل روزنامه طرف، ‏چاپ استانبول، نوشت: ‏«به همین دلیل یاد نبریم کدام ممکن است {سربازان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح ‌داران آلمانی مکرر دستوراتی برای اجرای عملیات جنایتکارانه به افسران نظامی ‏امپراتوری عثمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرماندهان ترکان نوجوان اطلاعات‌اند. از نظر من نمی‌توان عملکرد فرماندهان آلمانی شاغل در داخل نظامی ترکیه را ‏نادیده گرفت.»