طومار انتقاد به دلیل «پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روحانی»/ {نتایج} انصراف فعل‌ها را گفتن می‌کنیم – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر، گروه پوشش- زهرا علیدادی: کمیسیون دستور ۹۰ مقررات ابتدایی یکی در همه کمیسیون‌های ویژه مجلس شورای اسلامی است کدام ممکن است طبق مقررات وظایفی چون سامان ارائه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمدسازی مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان، ارزیابی طرز {کار} قوای مجریه، قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقننه، معامله با به انتقاد‌های قابل مقایسه با طرز {کار} مجلس، قوه مجریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن تخلف واقع بینانه سیستم‌ها به مراجع صالحه قضائی برای معامله با بیرون به دلیل نوبت را بر عهده دارد.

کمیسیون دستور ۹۰ در داخل مجلس {یازدهم} نسبت به مجلس در گذشته اساساً است بهبود یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار {پرونده}‌های ارزیابی شده {در این} کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌های معرفی شده به صحن علنی مجلس به روشنی گویای ورزش شدید این کمیسیون است. در داخل همین راستا گفتگویی همراه خود «حجت‌الاسلام حسن شجاعی علی آبادی»، رئیس کمیسیون دستور ۹۰ مجلس مشارکت در دادیم به همان اندازه اطلاعاتی به دلیل فینال سناریو ارزیابی {پرونده}‌های بسیار مهم {در این} کمیسیون خرید کنیم. محتوای متنی این {گفتگو} به رئوس مطالب {زیر} است:

ارزیابی {پرونده} فصل بورس در داخل کمیسیون دستور ۹۰ به مکان رسید؟

متأسفانه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سابق در داخل خوب اقدام غیرمنصفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلط باعث تحمیل خسارت‌های سنگینی به مردمان شد. اقدام پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روحانی در داخل ماده بورس یک چیز شبیه جیب‌بُری به دلیل مردمان بود. آنان همراه خود وعده‌های گوناگون سرمایه‌های مردمان را به {بازار} بورس خیس شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ً کسری‌های پولی شخصی را به دلیل این محل جبران کردند. کمیسیون دستور ۹۰ مجلس دوره ها مختلفی را {در این} زمینه برگزار کرده با این وجود معامله با‌های ما ادامه دارد به بالا نرسیده است. چندین مونتاژ همراه خود رئیس گروه بورس برگزار کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود کسب اطلاعات در مورد سناریو بورس توضیحاتی را به نمایندگان فراهم کردن داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌هایی را هم مطرح کرد کدام ممکن است تا این مرحله این وعده‌ها محقق نشده است.

{کار} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روحانی در داخل ماجرای بورس، جیب‌بُری به دلیل مردمان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این اقدام کسری‌های پولی شخصی را جبران کرد

آنچه برای ما میل دارد، اینجا است کدام ممکن است همیشه باید مانع شدن خسارت مردمی ترین در داخل بورس شویم. در داخل جلساتی کدام ممکن است همراه خود پیشرفته ترین و پیشرفته ترین داشتیم، روی این ماده تأکید کردیم کدام ممکن است سناریو بورس نیاز به تقویت پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قدم اول نیاز به جلوی خسارت تا حد زیادی را بگیریم. رئیس جمهور در داخل روزهای ابتدایی {کار} شخصی، حساب کردن رفع مسئله بورس را در داخل مردمان منجر شد. ما رئیس جمهور را اهل وعده قابل اعتماد می‌دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل وی توقع {داریم} همراه خود مشاهده ویژه به ماده بورس بپردازد. نیاز به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین نسبت به تقویت سناریو بورس و متوقف کردن خسارت‌های تا حد زیادی به مردمان تدابیر عاجل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع بیندیشد. از مردمان متضرر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به جلوی این ضرر گرفته شود. در داخل لایحه محدوده قیمت پیشنهادی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین برای 12 ماه ۱۴۰۱ مواردی وجود داشت کدام ممکن است سناریو بورس را جدی تر می‌کرد کدام ممکن است کمیسیون دستور ۹۰ مجلس همراه خود جدیت به این ماده ورود به کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نتیجه نهایی این چیزها به دلیل لایحه محدوده قیمت {حذف} شد.

متخلفان غالب {پرونده} فصل بورس چه اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهایی هستند؟

این {پرونده} ادامه دارد در داخل جاری معامله با است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل پایان دادن معامله با‌ها، {نتایج} آن خواهد شد را به مردمان فراهم کردن خواهیم داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخلفان را به قوه قضائیه راه اندازی شد می‌کنیم.

خواه یا نه کمیسیون دستور ۹۰ مجلس به {پرونده} کرسنت ورود به کرده است؟

متأسفانه در داخل ماجرای کرسنت همراه خود پیگیری‌های ضعیفی تخصصی ایجاد می کند 12 ماه‌های قبلی صورت گرفت، ایران در داخل مظان اتهام قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیر یا زود چند قبلی میلیارد دلار آمریکا به ملت خسارت وارد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هم کشورمان کشف نشده خسارت چند قبلی میلیاردی یکی دیگر قرار دارد. برای اینکه به دلیل این خسارت توقف شود، این یک ضرورت است {پرونده} کرسنت در داخل قوه قضائیه همراه خود جدیت دنبال شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی تخصصی ایجاد می کند این ماجرا مرتکب فساد شدند، نیاز به مورد محاکمه قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات شوند.

قوه قضائیه نیاز به همراه خود افرادی تخصصی ایجاد می کند {پرونده} کرسنت تخلف کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشوه گرفتند، برخورد تنبل

خواه یا نه مجلس این ماده را پیگیری می‌تنبل؟

کمیسیون دستور ۹۰ مجلس شورای اسلامی جلساتی را کسب اطلاعات در مورد این ماده برگزار کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدتی} در گذشته نیز خوب توافق بین کمیسیون دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان قوه قضائیه صورت گرفت به همان اندازه قوه قضائیه به صورت شدید به ماده ورود به پیدا تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با قضائی اجباری مشارکت در شود. اگر در داخل معامله با قضائی این نتیجه نهایی حاصل شود کدام ممکن است واقعاً {در این} قرارداد فساد وجود داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشوه‌ای اخذ شده است، نیاز به بدون هیچ ملاحظه ای اینکه متهمان در داخل چه مرحله را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه افرادی هستند، تصمیم اجباری برای آنان صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم هم نیاز به بدون هیچ ملاحظه ای تحمیل شود. الان ما {در این} مرحله قرار {داریم} کدام ممکن است قوه قضائیه نیاز به این معامله با را مشارکت در دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیگیر هستیم کدام ممکن است حتماً این {پرونده} تصمیم گیری پروژه شود.

هرازچندگاهی شاهد قرائت گزارشی در داخل مجلس شورای اسلامی کسب اطلاعات در مورد انصراف فعل حسن روحانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردانش هستیم. این گزارش‌ها به مکان رسیده است؟

در داخل زمینه انصراف فعل‌هایی تخصصی ایجاد می کند پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سابق وجود داشت، {پرونده}‌های متعددی در داخل کمیسیون دستور ۹۰ مجلس {تشکیل شده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هدف معامله با قرار دارد. توسعه معامله با در داخل کمیسیون به این نحو است کدام ممکن است ما در داخل قدم اول داده ها قابل مقایسه با آن خواهد شد ماده را به دلیل سیستم‌های دولت ذیربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های نظارتی مطالبه می‌کنیم. در داخل گام موارد زیر اگر خواستن باشد یا نباشد به دلیل افرادی که در داخل مظان اتهام قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایتی به دلیل آن خواهد شد‌ها شده است، {دعوت} می‌کنیم در داخل کمیسیون حضور یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر اجباری باشد یا نباشد به دلیل آنان دفاعیه اخذ می‌کنیم. اگر ترکیبی‌آوری داده ها مقدماتی به دلیل سیستم‌های دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دعوت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید احضار اشخاص حقیقی ذیربط کفایت اجباری را برای پیچاندن به معامله با داشته باشد یا نباشد، در جهت انتخاب‌گیری {حرکت} می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر، هیئت بررسی کردن تشکیل می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هیئت را به سیستم‌های مربوطه می‌فرستیم کدام ممکن است به صورت میدانی اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارک را ارزیابی کنند.

۷۰۰ هزار امضا با توجه به محاکمه حسن روحانی به کمیسیون دستور ۹۰ واصل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پیگیر ارزیابی انصراف فعل‌های رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتمردان سابق هستیم

به همین دلیل {پرونده} انصراف فعل‌های پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سابق در داخل جاری ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با است. در داخل در میان {پرونده}‌ها کدام ممکن است به وزرای سابق درمورد است، ما مکاتبات را مشارکت در دادیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد وزیر مربوطه هم {دعوت} کردیم کدام ممکن است جهت ارزیابی این {پرونده} در داخل کمیسیون دستور ۹۰ حاضر شود کدام ممکن است آن خواهد شد شخص به دلیل حضور در داخل کمیسیون دستور ۹۰ استنکاف کرد کدام ممکن است همین {کار} تخلف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق مقررات همراه خود آن خواهد شد شخص برخورد خواهیم کرد. در نتیجه شکایات متعددی کدام ممکن است به دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین روحانی به ما واصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات زیادی کدام ممکن است مردمان {در این} زمینه دارند، ما به صورت شدید {پرونده} انصراف فعل دولتمردان سابق را ارزیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل معامله با، {نتایج} آن خواهد شد را گفتن خواهیم کرد.

کسب اطلاعات در مورد انصراف فعل‌های حسن روحانی هم پیگیر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با‌ها نیاز به متقن، راستگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عادلانه باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت بررسی کردن هم نیاز به {در این} زمینه تشکیل شود. بعد به دلیل آنکه معامله با‌ها مشارکت در، داده ها ترکیبی‌آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تذکر هیئت بررسی کردن قرار داده شود، ما به 1 گزارش متقن خواهیم رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به این نتیجه نهایی برسیم کدام ممکن است واقعاً انصراف موجود شیفته رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو وزرای پیشرفته ترین و پیشرفته ترین سابق صورت گرفته است، حتماً آنان را به قوه قضائیه راه اندازی شد خواهیم کرد. {در حال حاضر} حدود ۷۰۰ هزار امضا با توجه به محاکمه حسن روحانی به ما واصل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما به سهم خودمان پیگیر ارزیابی انصراف فعل‌های رئیس جمهور سابق هستیم. بعد از همه پیگیری‌های کمیسیون دستور ۹۰، به دلیل سیستم‌های نظارتی اکنون نیست تعمیر پروژه نمی‌تنبل.

برای آنکه {پرونده}‌های کمیسیون دستور ۹۰ مجلس به صورت از واقعی پیگیری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حد قرائت در داخل صحن علنی مجلس باقی {نماند}، نیاز به چه اقداماتی مشارکت در شود؟

قرائت گزارش‌های کمیسیون دستور ۹۰ در داخل صحن مجلس باعث می‌شود ایده ها پایه در داخل حرکت از واقعی از مضامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {پرونده}‌ها قرار گیرند. اطلاع‌رسانی به ایده ها پایه خوب {ضمانت} تحمیل، مؤثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدرتمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاهده مردمان، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ها را به ماده جلب می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های مربوطه را کشف نشده پاسخگویی نسبت به عملکردشان قرار می‌دهد.

نکته موارد زیر اینجا است کدام ممکن است معمولاً {در این} گزارش‌ها ایرادات و معایب انجام سیستم‌ها مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکالیفی برای آنان در داخل جهت اصلاح کردن امور اشاره کردن می‌شود. ما در داخل کمیسیون دستور ۹۰ پیگیر اجرای تکالیف معتبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاداتی کدام ممکن است برای آنان اشاره کردن شده است، هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سیستم‌های مربوطه، وزارتخانه‌ها، گروه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها، اجرای تکالیف معتبر آنان را مجدداً مطالبه می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر اجرای آن خواهد شد اسبابک ها نظارت خواهیم کرد. نکته موارد زیر اینجا است کدام ممکن است اگر ما در داخل تکنیک معامله با به این نتیجه نهایی برسیم کدام ممکن است دستگاهی به مقررات تمکین نمی‌تنبل، آن خواهد شد‌ها را به قوه قضائیه راه اندازی شد می‌کنیم.

ادعا به شعبی در داخل قوه قضائیه تصمیم گیری شود به همان اندازه گزارش‌های ارسالی به دلیل مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کمیسیون دستور ۹۰ به صورت ویژه معامله با شود

چقدر نیاز دارد قوه قضائیه در داخل اسرع وقت گزارش‌هایی را کدام ممکن است به دلیل مجلس خریداری شده می‌تنبل، مورد معامله با قرار دهد؟

نگاه به گذشته همکاری خوبی بین کمیسیون دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه {در این} زمینه وجود {نداشت}، با این وجود در وسط فعلی ما تفاهم نامه‌ای را همراه خود قوه قضائیه به امضا رساندیم کدام ممکن است شعبی در داخل قوه قضائیه تصمیم گیری شود به همان اندازه گزارش‌های ارسالی به دلیل مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی کمیسیون دستور ۹۰ به صورت ویژه معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام اجباری صادر شود. اقدام یکی دیگر کدام ممکن است ما در داخل اصل {کار} {داریم}، اینجا است کدام ممکن است بعد به دلیل قرائت گزارش‌های نظارتی در داخل صحن مجلس، مکاتباتی را همراه خود سیستم‌های مختلف دولت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی مشارکت در می‌دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آنان می‌خواهیم کدام ممکن است نظارت‌های اجباری را بر انجام سیستم مربوطه داشته باشند به همان اندازه آن خواهد شد سیستم تکالیف معتبر شخصی را مشارکت در دهد. به همین دلیل ما سیستم‌های فرادستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارتی را هم نگران این ماده می‌کنیم.

برای نمونه، در داخل {پرونده} قابل مقایسه با قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس مصمم بود کدام ممکن است سامانه عالی خرید و فروش ناتمام است. ما به دلیل رئیس جمهور خواستیم وزارتخانه‌های سیستم اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صمت را مکلف تنبل به همان اندازه نواقص مربوطه را جبران کنند کدام ممکن است همراه خود بهترین راه اندازی سامانه عالی خرید و فروش از مشکلاتی تخصصی ایجاد می کند بخش جنگیدن قاچاق محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس وجود داشت، اساساً است برطرف شد.

یکی در همه نقطه ضعف‌های مجلس سابق این بود کدام ممکن است هیئت نظارت بر عادات نمایندگان در داخل آن خواهد شد زمان کارآمدی اجباری را {نداشت}. مجلس {یازدهم} برای کارآمدتر کردن هیئت نظارت بر عادات نمایندگان تا این مرحله چه کرده است؟

بنده vp هیئت نظارت بر عادات نمایندگان هستم. نمایندگان مجلس {یازدهم} تا این مرحله 2 دیدار همراه خود رئیس معظم انقلاب داشتند کدام ممکن است ایشان در داخل هر کدام دیدار بر نظارت بر عادات نمایندگان تأکید ویژه داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً نیاز به سخت این هیئت در داخل اصل {کار} مجلس قرار گیرد.

توصیه شده دارید برای کارآمدتر کردن هیئت نظارت بر عادات نمایندگان {چیست}؟

چندی پیش توصیه شده دادم کارگروهی برای تعیین بازنگری ابتدایی در داخل مقررات نظارت بر عادات نمایندگان تشکیل شود کدام ممکن است شناخته شده به عنوان رئیس کارگروه بازنگری در داخل هیئت نظارت بر عادات نمایندگان مجلس تصمیم گیری در مورد شدم. {مدتی} است دوره ها این کارگروه تشکیل می‌شود به همان اندازه بازنگری ابتدایی در داخل مقررات نظارت بر عادات نمایندگان راه اندازی شود. مقررات موجود نظارت بر عادات نمایندگان به سادگی کافی مؤثر معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این مقررات، فرصت نظارت مؤثر بر عادات نمایندگان و متوقف کردن رفتارهای غلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمالی تخصصی ایجاد می کند راستای ایفای {وظایف} تصویر معمولاً نیست، {وجود ندارد}. کارگروه اصلاح کردن مقررات نظارت بر عادات نمایندگان به طور مرتب دوره ها شخصی را برگزار می‌تنبل. ما رفتارهایی را کدام ممکن است بیرون به دلیل {وظایف} تصویر به شمار می‌رود، در داخل سرفصل‌هایی رئوس مطالب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ضمانت} اجراهای اجباری هم {در این} زمینه پیش‌سوراخ بینی شده است.

اصلاح کردن مقررات نظارت بر عادات نمایندگان، محدودیتی برای نمایندگان در داخل مشارکت در {وظایف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختیاراتشان راه اندازی نمی‌تنبل؟

اختیاراتی کدام ممکن است نمایندگان برای مقررات‌گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت دارند، در داخل چارچوب مقررات ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی دوره ای برای آنان پیش‌سوراخ بینی شده است. اگر نظارت بر عادات نمایندگان نتیجه در تضعیف آن خواهد شد اختیارات شود، حتماً به مصلحت ملت معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل همیشه باید به تعیین کنید از واقعی مقررات نظارت بر عادات نمایندگان را اصلاح کردن کنیم به همان اندازه به دلیل طرفی خللی در داخل ایفای {وظایف} تصویر به وجود نیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل سوی اکنون نیست، نمایندگان رفتارهای بیرون به دلیل چارچوب تصویر نداشته باشند. اگر اقدامات نمایندگان در داخل راستای ایفای {وظایف} تصویر نباشد، نیاز به برخوردهای اجباری همراه خود آن خواهد شد مشاور مشارکت در شود.

ساختار اصلاح کردن مقررات نظارت بر عادات نمایندگان در داخل جاری تدوین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما {در این} ساختار نیاز دارند تضعیف جایگاه نمایندگان نیستیم

نمایندگان طبق مقررات ابتدایی حق اظهارنظر با توجه به کل شما امور ملت را دارند. اصلاحاتی کدام ممکن است ما می‌خواهیم در داخل مقررات نظارت بر عادات نمایندگان اعمال کنیم، {نباید} نتیجه در راه اندازی خلل در داخل ایفای {وظایف} تصویر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور {نباید} واقعاً احساس تنبل کدام ممکن است اظهارنظر وی در داخل موضوعی باعث می‌شود {زیر} تیغ مقررات نظارت بر عادات نمایندگان قرار گیرد. ما نیاز دارند تضعیف جایگاه نمایندگان نخواهیم بود.

برای اصلاح کردن مقررات نظارت بر عادات نمایندگان فقطً بر مقدمه رویکرد‌های آموزشی پیش رفتیم، به این صورت کدام ممکن است رویکرد‌های نظارت داخل پارلمان‌های جهان بر نمایندگانشان را مورد پیدا کردن قرار دادیم. این رویکرد آموزشی، متوسط، حمایتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانتی به دلیل نمایندگان زمینه رأی‌آوری ساختار اصلاح کردن مقررات نظارت بر عادات نمایندگان را فراهم خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل آنکه پیش‌نویس این ساختار کنار هم قرار دادن شد، همراه خود نمایندگان به طور قابل توجهی اعضای کمیسیون آئین‌نامه داخل مجلس جلساتی را برگزار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب اطلاعات در مورد مفاد ساختار {گفتگو} خواهیم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ساختار را جهت ارزیابی در داخل صحن مجلس به هیئت رئیسه فراهم کردن می‌دهیم.

کسب اطلاعات در مورد فینال سناریو ساختار شفافیت در داخل مجلس هم توضیحی دهید. چرا در میان نمایندگان همراه خود شفافیت آرا جایگزین هستند؟

در میان نمایندگان کدام ممکن است جایگزین ساختار شفافیت آرا هستند، معتقدند این ساختار معایب را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آسیب}‌هایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آرای آنان {شفاف} شود، ممکن است علاوه بر این معمولاً آرای آنان تحمل {تأثیر} فشارهای اجتماعی قرار کیرد. برای نمونه، ممکن است علاوه بر این تصویب ساختار هر دو لایحه‌ای آن را به راه نمایندگان مجلس منطق اجباری را نداشته باشد یا نباشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی به لحاظ کارشناسی به ضرر ملت باشد یا نباشد، با این وجود گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو صنفی توقع داشته باشند کدام ممکن است آن خواهد شد ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو لایحه به تصویب برسد. {در این} {شرایط} احتمالاً می رود کدام ممکن است آرای نمایندگان تحمل {تأثیر} فشارهای اجتماعی قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل منطق در اطراف شود. نمایندگانی کدام ممکن است بخش‌های انتخابیه نوزاد‌تری دارند، این ماده را تا حد زیادی مقوله ای می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گویند کدام ممکن است اگر ما به ساختار هر دو لایحه‌ای کدام ممکن است مطالبه قشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو صنفی به دلیل گروه است رأی سازنده ندهیم، ممکن است علاوه بر این {آن افراد} در داخل بخش انتخابیه برای ما مشکل راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌تراشی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ممکن است علاوه بر این این ماده در داخل رأی‌آوری آن خواهد شد مشاور در داخل انتخابات بلند مدت مجلس هم تأثیر آسیب رسان بگذارد.

برای نمونه، در داخل مجلس ساختار هر دو لایحه‌ای کسب اطلاعات در مورد اجاره دادن قشری به دلیل گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بهبود حقوق آنان مطرح می‌شود کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این به لحاظ کارشناسی این {کار} به صلاح ملت نباشد، با این وجود قشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنف مطالبه اجتماعی بهترین راه بیاندازند کدام ممکن است حتماً این ماده در داخل مجلس تصویب شود. در داخل چنین شرایطی اگر آرای نمایندگان {شفاف} باشد یا نباشد، این اشخاص حقیقی می‌توانند مشاور را مراقبت از لباس قرار دهند کدام ممکن است رأی غیرمنطقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرکارشناسی به نفع آنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ضرر ملت دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر هم مشاور تحمل {تأثیر} این فشارها قرار نگیرد، روی پایگاه اجتماعی آن خواهد شد مشاور را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان رأی وی در داخل انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اثرگذار به احتمال زیاد خواهد بود.

شفافیت می‌تواند مانع شدن از رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاسد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتبر نیازی به {پنهان}‌کاری ندارد

فارغ به دلیل این دغدغه‌هایی کدام ممکن است در میان نمایندگان مطرح می‌کنند، به تذکر دارید شفافیت چه مزایایی دارد؟

شفافیت می‌تواند مانع شدن از رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسادها شود. اساساً ورزش مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتبر نیازی به {پنهان}‌کاری ندارد. به همین دلیل اگر شفافیت به وجود آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل در هر مکان واحد محقق شود، می‌تواند به {حذف} از رانت‌ها و متوقف کردن مفاسد پشتیبانی تنبل. منافعی کدام ممکن است شفافیت در داخل پی دارد، به قدری بارگیری است کدام ممکن است این عوارضی کدام ممکن است بعضاً به دلیل سوی در میان نمایندگان مطرح می‌شود، در برابر این آن خواهد شد قابل مشاهده معمولاً نیست.

برای نمونه، اگر آرای نمایندگان {شفاف} شود، برای {مدتی} احتمالاً می رود کدام ممکن است در میان اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار گروه کمپین بازاریابی‌هایی علیه عده‌ای به دلیل نمایندگان بهترین راه‌اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو رسانه‌ها فشارهای سنگینی را بر آنان وارد کنند. بنده معتقدم این مشکلات مقطعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل {مدتی} به دلیل بین می‌رود. شفافیت ضمن اینکه می‌تواند از رانت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فسادها را به دلیل بین ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل آن خواهد شد پیشگیری تنبل، نتیجه در بلوغ اجتماعی هم می تواند؛ به این معنا کدام ممکن است نمایندگان بعد به دلیل آنکه به بخش‌های انتخابیه شخصی بازمی‌گردند، می‌توانند استدلال‌هایی را کسب اطلاعات در مورد رأی شخصی مطرح کنند. شفافیت ساختار خوبی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار قابل توجه مثبتی می تواند. نیاز به بخشی به دلیل مشکلات غیر دائمی آن خواهد شد را تحمل کرد چرا کدام ممکن است به طور پیوسته به دلیل بین خواهد سر خورد.