صلح بین المللی رکن بسیار مهم رشد دختران است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، الهام آزاد عضو پرسشنامه اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضو هیأت رئیسه مجلس نمایندگان دختران اتحادیه مجلس شورای اسلامی. نهال ها (IPU) در داخل یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین نشست اتحادیه نهال ها وی نشست مجلس دختران فقط در مورد احیای توسعه صلح ثابت صحبت می کرد، اظهار داشت: کرامت انسانی درهم آمدن است چارچوبی قابل تحمیل برای دسترسی به ایده آل ترین آرمان های صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی، تعمیر تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به کرامت انسانی، الهام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدمه است. {آزادی}، را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح روی زمین». این بر مقدمه به رسمیت شناختن خوب ارزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابری حقوق سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدنی برای همه شما روابط بشر است.

وی همراه خود مقوله ای اینکه برقراری برای پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران شناخته شده به عنوان موضوعی {مرتبط} همراه خود حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیت اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیز {شرایط} مورد نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابتدایی برای برابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح است، افزود: حقوق بشر، دموکراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح. تعارض، در داخل راستای اصل 9 خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی عدم بهره مندی از زور برای از دوام تمامیت هر دو استقلال سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل احترام راستگو برای ارتقای حاکمیت مندرج در داخل قانون اساسی ملل متحد ببخشدختران برای رشد فوق العاده بسیار مهم هستند.

نمایندگان افراد نایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خور را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیابانک در داخل مجمع اسلامی شکسته نشده داد: با بیرون {مشارکت} دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گنجاندن چشم انداز های جنسیتی در داخل توسعه صلح قابل اعتماد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {غیرقانونی}، صلح ثابت محقق نمی شود. دختران به همین دلیل دیرباز عملکرد مهمی در داخل فروش صلح، آشتی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلع سلاح داشته اند.

وی ممکن است حتی معرفی شد: بحث و جدال های گروهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت رهنمودهای قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم محله می توانند در داخل باره این {درگیری} محبوبیت مورد نیاز را لوازم، با این وجود تعدادی از گروه های در سراسر جهان همیشه داده ها تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} گاه به گاه در داخل توسعه صلح را تایید کرده اند. ناشناخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده بیشتر از نشده است.

نمایندگان دختران نهال ها مساحت آسیا_دریا سرانجام، این یک ضرورت است پوشش هایی راه اندازی شود کدام ممکن است 9 تنها واقعی جنسیتی را اطمینان تنبل، تا حدودی به مشکل های جنسیتی انتخاب شده نیز بپردازد. تاکید کرد.