صرفه جویی در داخل مصرف آب برای زیبایی سازی – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر چهارشنبه در داخل مونتاژ کارگروه تنوع همراه خود کم آبی در داخل استان نیازمند سنت سازی صرفه جویی در داخل مصرف آب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فقط در مورد نیمی به دلیل آب پایین سدهای ما است. نسبت به 12 ماه قبلی خشکسالی شدیدی را پایین اوج می گذاریم.

استاندار ایلام همراه خود تاکید بر لزوم موقعیت قرار دادن سیستم های ذخیره سازی آب مورد نیاز در داخل نرم افزار افزود: نیاز به مشکل کنیم به همان اندازه آب های زیرزمینی را تجمیع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا همراه خود راه اندازی سدها، {مدیریت} آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره های زیرزمینی در داخل موزه تپه ها مشکل کنیم. ”

بهرام نیا راهی که در آن یکی دیگر را برای مدیریت مصرف آب در داخل کشاورزی های کم آب اندیشه در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اسباب بازی های متولی در داخل نرم افزار نیاز به شکل از کشاورزی به طور قابل توجهی جهاد کشاورزی را اصلاح دهند.

این مقام شگفت انگیز استان بهره مندی از آب تصفیه شده برای فضای بی تجربه را با این وجود یکی دیگر به دلیل مسائل عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: به طور قابل توجهی برای آبیاری فضای بی تجربه با استفاده از چاه هر دو پمپ بنزین نیاز به به دلیل شهرداری استفاده بیشتر از شود.