صدای آژیر {در شهر} لویو اوکراین – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری تا حد زیادی، گروه بین الملل: بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین روز درگیری در داخل اوکراین همراه خود به صدا درآمدن آژیر تهدید در داخل تعدادی از شهرهای اوکراین به راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را به پناهندگی {دعوت} کردند.

: صدای آژیر در داخل پایتخت اوکراین

دارایی ها گزارش دادند کدام ممکن است زنگ تهدید یک بار دیگر در داخل کیف، پایتخت اوکراین به صدا {درآمد}.

:26 شیپور {در شهر} لویو به صدا {درآمد}

خبرنگاران الجزیره گزارش دادند کدام ممکن است آژیرهای تهدید {در شهر} لویو اوکراین همراه خود صدای بلند به صدا {درآمد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران به افراد اصل دادند به پناهگاه ها بروند.