شکسته نشده خبر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان سفارت جدیدترین


یزد – فینال وضعیت امور مبتلایان فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان های یزد را در داخل اینفوگرافیک مهر ببینید.

به گزارش خبرنگار مهر، {در حال حاضر} ۲۱۲ در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل بیمارستان های استان یزد خرس حرکت تاج گذاری هستند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع ۷۶ نفر در داخل فاز مراقبت های ویژه خرس {درمان} هستند.

آخرین وضعیت بیمار فوتی و بیمارستان یزد