شوراها در امتداد طرف نظارت به دلیل امور دولت پرهیز کنند – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید کمال‌الدین میرجعفریان شامگاه پنجشنبه در داخل کنفرانس روز شوراها در داخل استانداری اردبیل اظهار کرد: شوراها در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران به طور قابل توجهی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} به دلیل جایگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرب خاصی برخوردار هستند کدام ممکن است دردسر بر اینجا است به همان اندازه به دلیل قابلیت شوراها در داخل تقویت {مدیریت} شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود {شرایط} شرکت ها‌رسانی به افراد استفاده بیشتر از شود.

وی تصریح کرد: شوراها همراه خود {مدیریت} نرخ اول در داخل {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاها ویترین نظام هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود همراهی دهیاری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری‌ها توالی شوراها بتوانند در هدف نتیجه گیری دموکراسی {واقعی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراهم کردن قالب‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراتژی ها خلاقانه یاریگر {مدیران} دولت باشند.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل خدمت بی‌منت این نهاد مدنی را در امتداد طرف نتیجه گیری تعدادی از مطالبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است‌های به حق افراد شناخته شده به عنوان راهبرد ابتدایی بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شوراها به رغم برخی کاستی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارسایی‌ها سعی می‌کنند همراه خود استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوصله پیشبرد {اهداف} را مورد آگاه باشید قرار دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت نظارتی را در امتداد طرف مشارکت در بالاتر امور شیفته شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری‌ها شناخته شده به عنوان منصفانه {حرکت} مدیریتی صحیح سبک تذکر قرار دهند.

میرجعفریان افزود: نیاز به بعد نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرم افزار‌ریزی شورا بر حق ورود به بخش دولت بچربد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شوراها منصفانه جایگاه نظارتی شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانبها است.

وی نرم افزار‌محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی ورزش‌های شورا را به اعضای شوراهای کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا بازگشت به شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: به دور نگه داشتن از فضاسازی‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حرکت}‌های احساسی، شوراها نیاز به نرم افزار‌محور {حرکت} کنند به همان اندازه {مدیریت} بهتری را در داخل منطقه‌های مختلف شاهد باشیم.

میرجعفریان در داخل فاز یکی دیگر به دلیل سخنان شخصی اضافه کرد: به کاهش هزینه مربوطه‌های جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرفتن سرمایه‌گذاران همراه خود معنی‌های مختلف به دلیل اکنون نیست رویکردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات به دلیل منتخبان افراد در داخل پارلمان منطقه ای است کدام ممکن است امیدواریم همراه خود بهبود قابلیت فاز غیر دولتی در داخل اجرای چالش‌های مشارکتی {درآمد} ثابت نیز نصیب شهرداری‌ها شود.

وی به دلیل گلوله کردن دارایی ها مالیات بر قطعا ارزش آن را دارد افزوده در داخل بین شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری‌ها برای مشارکت در کارهای عمرانی در داخل مرحله استان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقوله ای کرد: امسال نیز سعی خواهیم کرد به همان اندازه گلوله کردن دارایی ها سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاصل به دلیل قطعا ارزش آن را دارد افزوده را به صورت مستمر مشارکت در دهیم.

معاون امور عمرانی استاندار اردبیل به دلیل اجرای نرم افزار‌های دانشگاهی برای اعضای شوراها استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: نیاز به سرفصل این نرم افزار‌های دانشگاهی به صورت از واقعی مطمئن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلوم شود.

{در این} مونتاژ مدیرکل امور شهر استانداری اردبیل نیز همراه خود مقوله ای اینکه در داخل مرحله استان سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ شورا ورزش می‌کنند، اظهار کرد: ۱۷۰ شورا در داخل {شهرها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ شورا نیز در داخل روستاها سرزنده هستند.

یعقوب هاشمی به دارایی ها واریز شده به شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری‌ها به دلیل محل مالیات قطعا ارزش آن را دارد افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه شهرداری‌ها شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: برای شهرداری‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان دارایی ها تزریق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان به ۶۰ میلیارد تومان نیز در داخل ماه جاری تزریق شود.

وی به دلیل اختصاص ۶۶ میلیارد تومان برای دهیاری‌ها به دلیل محل پرداختی گروه شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهیاری‌ها خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: به دلیل محل قطعا ارزش آن را دارد افزوده نیز ۱۸ میلیارد تومان برای شهرداری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ میلیارد تومان برای دهیاری‌ها تیز کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه این حمایت‌ها را در داخل 12 ماه‌جاری شاهد خواهیم بود.