شهردار سرعین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور اردبیل شهرداری های استان دروزارت شور شدند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانلطفا به رسانه های خبری مراجعه کنید یری دهرداران استان اردبی استان اردبی استان 34 شهرداری استان موارد یای استان اردبیل شدند.

{در این} گروه محمد صفریرا انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمیع امیران اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگان آن خواهد شد سرزمین،