شناورهای سنتی در خور گناوه
بندر گناوه یکی از مهمترین بنادر کشور در تجارت و دریانوردی و صید و صیادی و از بنادر گردشگر پذیر در کشور است و دارای بزرگترین ناوگان شناوهای سنتی در بین بنادر کشور است.