سیگنال ژنتیکی پیر شدن همراه خود ریسک ابتلا به کووید ۱۹ کُشنده گفته می شود – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر به نقل به دلیل هلث دی نیوز، به آگاه محققان، تلومرهای خواستن‌تر همراه خود بهبود احتمالات از دست دادن زندگی قابل انتساب به کووید ۱۹، به طور قابل توجهی در داخل خانمها مسن‌تر، گفته می شود.

تلومرها کلاهک‌های محافظت انتهای کروموزوم‌ها (DNA) هستند کدام ممکن است همراه خود بهبود سن خواستن می‌شوند. تحقیقات زودتر تلومرهای خواستن‌تر را همراه خود بسیار زیاد به دلیل {بیماری}‌های {مرتبط} همراه خود بهبود سن، به دلیل جمله بیشتر سرطان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرتروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید بیشتر ابتلاء به {عفونت} {مرتبط} دانسته‌اند.

«آنا ویرسدا بردیکس»، سرپرست گروه تجزیه و تحلیل به دلیل مؤسسه سلامت کارلوس در داخل مادرید اسپانیا، اظهار داشت: «یافته‌های ما اندازه تلومر را در داخل از دست دادن زندگی‌ومیر قابل انتساب به کووید ۱۹ دخیل می‌داند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل آن را به‌عنوان پیش‌سوراخ بینی‌کننده از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات از حداکثر، به‌ویژه در داخل خانمها مسن‌تر آرم می‌دهد.»

محققان بررسی اجمالی کردند کدام ممکن است چگونه می توانید اندازه تلومر بر عمق کووید ۱۹ {تأثیر} می‌گذارد. این یادگیری جای می دهد بیش به دلیل ۶۰۰ بزرگ شده بستری در داخل بیمارستان به ابتلاء به کووید در کل موج اول پاندمی، بود. اندازه تلومر در داخل مناسبت‌های خون مبتلایان گرفته شده در سراسر ۲۰ روز پس به دلیل پیش آگهی کووید هر دو بستری شدن در داخل بیمارستان اندازه گیری‌گیری شد.

معمولی سنی ۵۳۳ در وضعیت ضعیف سلامتی اقامت‌مانده ۶۷ 12 ماه بود، در داخل حالیکه معمولی سنی ۷۵ در وضعیت ضعیف سلامتی فوت شده بر تأثیر کووید ۷۸ 12 ماه بود.

در میان بسیاری کل شما مبتلایان، تلومرهای خواستن‌تر به طور قابل‌توجهی همراه خود تهدید از دست دادن زندگی قابل انتساب به کووید ۱۹ در داخل ۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰ روز پس به دلیل ترخیص به دلیل بیمارستان {مرتبط} بود.

بررسی اجمالی‌های تا حد زیادی بر مقدمه سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنسیت تأیید شد کدام ممکن است تلومرهای بلندتر همراه خود ۷۰ شانس تهدید خیلی کمتر از دست دادن زندگی قابل انتساب به کووید در داخل کل شما خانمها در داخل ۳۰ روزگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶ شانس به کاهش تهدید از دست دادن زندگی قابل انتساب به این {بیماری} در داخل ۹۰ روز گفته می شود.

در داخل خانمها ۶۵ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر، تلومرهای بلندتر همراه خود ۷۸ شانس به کاهش تهدید از دست دادن زندگی قابل انتساب به کووید ۱۹ در داخل ۳۰ روزگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱ شانس به کاهش تهدید در داخل ۹۰ روز {مرتبط} بود.

بر مقدمه این یادگیری، هیچ تمایز قابل توجهی در کل تلومر بین مردانی کدام ممکن است به دلیل کووید ۱۹ جان مفید به در داخل بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} بر تأثیر این {بیماری} جان شخصی را به دلیل کف دست دادند، وجود {نداشت}.

محققان خاطرنشان کردند کدام ممکن است این یادگیری بیانیه‌ای بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توضیح برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولی را نشان دادن نمی‌تدریجی.