سوزان صادرکنندگان طلا در داخل بندرعباس – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی در داخل تشریح چیزهای بی اهمیت این خبر اظهار داشت: {سربازان} همراه خود دستورالعمل ها واصله به همین دلیل مقام قضائی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری ۴ صادرکننده طلا، ۳۸ کیلوگرم طلای قاچاق را پیدا می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل امام زمان عج نامی نبردند. .

وی خواهد شد همراه خود خاص اینکه طلای پیدا شده است به همین دلیل یکی در همه کشورهای {حاشیه} خلیج فارس وارد ملت شده است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل مجموع طلای پیدا شده است 35 کیلوگرم شمش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی bijou {بوده است}.

قهرمانی افزود: متهم به قاچاق 200 کیلوگرم طلا به ملت اعتراف کرد.

رئیس همه دادگستری هرمزگان در رابطه با اینکه قاچاق طلا باعث نوسانات {بازار}، {آسیب} به تأمین سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلال در داخل نظام ارزان ملت می تواند باشد، تاکید کرد: به صادرکنندگان {اجازه} نمی دهد – قوه قضائیه همراه خود تمام توان وارد حرکت احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود این چیزها برخورد خواهد کرد. جنایتکاران رد.