سوریه رکن مهمترین ایمنی سراسری اعراب است – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل خبرگزاری مناسب امارات (رهن)، شیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی همراه خود بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

بر ایده داستان ها، ولیعهد ابوظبی برای اطلاع به دلیل فینال تحولات سوریه همراه خود بشار اسد دیدار کرد.

2 طرف نزدیک به روابط سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری بین 2 ملت {گفتگو} کردند.

{در این} دیدار ممکن است حتی بر لزوم نگه داشتن یکپارچگی آلودگی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {حذف} نیروهای بین المللی {در این} ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی حمایت سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانی سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان آن خواهد شد به دلیل بهترین راه رفع صلح جو در داخل تمامی مشکل ها تاکید شد.

محمد بن زاید {در این} نشست اظهار داشت: سوریه ستون مهمترین ایمنی جهان عرب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات برای افزایش همکاری همراه خود این ملت دردسر می تدریجی به همان اندازه درخواست شده است های مردمان را برآورده تدریجی. سوریه برای بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است خبرگزاری مناسب سوریه پیش به دلیل این به دلیل بازدید بشار اسد رئیس جمهور سوریه به امارات پس به دلیل خوب فاصله {طولانی} برداشتن روابط بین 2 ملت خبر دانش بود.

صنعا گزارش داد کدام ممکن است بشار اسد در داخل حرکت بازدید به امارات متحده عربی همراه خود محمد بن راشد آل مکتوم فرماندار دبی دیدار کرد.

بر ایده داستان ها، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم به دلیل بازدید بشار اسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار به امارات برای روابط برادرانه 2 ملت استقبال کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح در داخل در سراسر اطراف سوریه ابراز امیدواری کرد.

{در این} دیدار روابط دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگرش انشعاب همکاری های دوجانبه به طور قابل توجهی در داخل زمینه های ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدس و گمان مورد بحث و جدال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزیابی قرار گرفت.

چندین مقام به دلیل هر کدام ملت به دلیل جمله فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه {در این} نشست حضور داشتند.