سرانجام «گویا» مرکز مدیریت اپیدمی را ترک کرد – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، کمال حیدری، شهرام ارشی جایگزین محمد مهدی گویا شد.

محمدمهدی گویا یکی از قدیمی ها چیز واقعی وی سال ها رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بوده است.

سرانجام گویا مرکز مدیریت بیماری های آمیزشی را ترک کرد

در نهایت کمال حیدری معاون بهداشت وزارت بهداشت شهرام ارشی جایگزین گویا شد.

ارشی وی استاد بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.