ستاد دولت {سند} تغییر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} در داخل بخش ICT تشکیل شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل پژوهشگاه ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها، وحید یزدانیان رئیس این پژوهشگاه در داخل مونتاژ‌ای کدام ممکن است همراه خود حضور {مدیران} برگزار شد، به تشکیل ستاد ویژه برای نتیجه گیری {اهداف} {سند} تغییر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم} اصل داد.

{در این} مونتاژ مقرر شد وسط تحقیق راهبردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم اقتصادی دیجیتال پژوهشگاه ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها شناخته شده به عنوان پاسخگو برای این ستاد نسبت به رئوس مطالب ماموریت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری جهت نتیجه گیری {اهداف} این {سند} اقدام تنبل.

بر ایده آنچه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ادعا کرده عملکرد این {سند} کدام ممکن است همراه خود کوشش جمعی به دلیل نخبگان تغییر شده، اعمال نظارت‌های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورداری به دلیل چشم انداز‌های اندیشمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب‌نظران در داخل اصلاح‌های موارد زیر است. عملکرد نه {سند} تغییر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین {سیزدهم}، قابلیت نظارت‌پذیری آن خواهد شد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل همین راستا پژوهشگاه ارتباطات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری داده ها با اشاره به قابلیت حضور نخبگان ملت می‌تواند گامی بلند را در داخل نتیجه گیری {اهداف} این {سند} بردارد.

به گزارش مهر، در داخل {سند} تغییر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین فقط در مورد نشانگرهای وضعیت امور مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلنگر‌های تغییر آفرین، ۴ مشکل فاز ICT ملت شامل می شود «بهبود نامتوازن لایه‌های مختلف آنلاین سراسری داده ها»، «نقطه ضعف در داخل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد زیرین مشتریان»، «نقطه ضعف در داخل حکمرانی دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها پیشرفته ترین و پیشرفته ترین معقول» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «عدم بلوغ زیست بوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت کم سرعت بالا تجارت فضایی ملت» ادعا شده کدام ممکن است همراه خود خاص عواملی کدام ممکن است این مشکل‌ها را رقم زده، {برای هر} عالی به دلیل ممکن است اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردهایی تصمیم گیری شده است.