«زاخاروا» خطاب به سران غرب: پایداری روسیه را بیش به دلیل این {امتحان} نکنید – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل به دلیل ریانووستی، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در امروز پنجشنبه در داخل کنوانسیون مطبوعای شخصی در داخل مخلوط خبرنگاران معرفی شد کدام ممکن است تحریک تا حد زیادی اوکراین برای {حمله} به {اهداف} روسیه پاسخی زحمت کش در داخل پی می تواند داشته باشد.

زاخارووا {در این} باره ذکر شد: مایلم کی‌یف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایتخت‌های غربی، اظهارات وزارت حفاظت کشورمان را شدید بگیرند کدام ممکن است تحریک تا حد زیادی اوکراین برای {حمله} به {اهداف} روسیه لزوماً به {پاسخ} زحمت کش روسیه منجر می‌شود. کارآمد می‌کنیم بیش به دلیل این پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمل ما را آزمایش نکنند.

وی ممکن است حتی با توجه به حوادث جدیدترین در داخل جهان «ترانس نیستریا» در داخل مولداوی ذکر شد: ما به دلیل تحریک کردن فشار در داخل «پریدنسترووی» {جایی} تخصصی ایجاد می کند روزهای جدیدترین چندین حادثه گلوله باران، انفجار تأسیسات اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساختی رخ دانش است، ترسیده هستیم. ما این اقدامات را اعمالی تروریستی منسوب به بی پایداری کردن اوضاع در داخل جهان می‌دانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی بررسی اجمالی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عینی کل شما {شرایط} حادثه را {داریم}.

زاخارووا افزود: ما از نزدیک مشکل‌ها برای مداخله ارائه پریدنسترووی با توجه به آنچه در داخل اوکراین اتفاق می‌افتد را محکوم می‌کنیم. هرازگاهی به دلیل آنجا اظهارات پر شوری با توجه به آمادگی نیروهای حافظ صلح روسی، فرودگاه تیراسپول را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سربازان} فرآیند پریدنسترووی برای فرم اقدامات تهاجمی شنیده می‌شود. ما کل شما {اینها} را {زیر} تذکر {داریم}. با این وجود کل شما این اظهارات تردیدی {در این} واقعیت واقعی راه اندازی نمی‌تدریجی کدام ممکن است وضعیت امور در داخل ساحل دریا چپ رودخانه دنیستر، به دلیل جمله در داخل جهان امنیتی، به طور قابل اعتمادی شیفته نیروهای مشترک حافظ صلح مدیریت می‌شود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه ممکن است حتی در داخل فاز یکی دیگر به دلیل سخنان شخصی ذکر شد کدام ممکن است اقدامات غرب برای {مسدود کردن} دارایی‌های روسیه رویه‌ای کشنده ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق {پاسخ} برای مسکو در داخل قبال چنین اقداماتی محفوظ است.

زاخارووا در رابطه با حضور مزدوران بین المللی در داخل اوکراین نیز ذکر شد: در داخل مجموع، بر ایده داده ها وزارت حفاظت کشورمان، به دلیل تحریک کردن عملیات ویژه نیروی دریایی در داخل اوکراین، فقط در موردً ۷ هزارمزدور بین المللی به دلیل ۶۳ ملت به آنجا پرواز کرده اند.

وی ممکن است حتی در رابطه با اقدامات آمریکا در داخل سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشابهت‌های آن خواهد شد همراه خود اوکراین افزود کدام ممکن است تسلیحات غربی معرفی شده به اوکراین ممکن است به طور اضافی به مشابه روش‌ای کدام ممکن است با توجه به تدارکات مخالفان سوری به وجود آمد به انگشت تروریست‌ها بیفتد.