رکورد کشتار هر روز خروس در کردستان شکست – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل روابط پایه گروه جهاد کشاورزی کردستان، همانطور که صحبت می کنیم چهارشنبه ۲۶ اسفند ماه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ مونتاژ نظارت بر {بازار} کالا کشاورزی همراه خود حضور مدیرکل زندانها، معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونین زندانها در سنندج برگزار شد. سرپرست جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست استانی.

پیمان اسکندری مقوله ای کرد: در ابتدای اسفند 170 هزار تن فراهم می کند دامی بین دامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 240 هزار تن داروها مقدماتی بین مرغداران استان تخصیص شد.

وی افزود: صفحه بحث جهاد کشاورزی حامی تأمین ثابت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل منصفانه سو {اجازه} سوء بهره مندی از مزایای حقوق مردمان را به سودجویان نخواهد داد.

وی تاکید کرد: در 12 ماه‌های جدیدترین مشابه امسال عدم وجود {موجودی} ابتدایی موجود در بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان‌ها وجود داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالاهای می خواست را در استان‌ها ذخیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کل {تعطیلات} در در سراسر اطراف ملت تخصیص کردیم. عید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام مبارک. ماه رمضان.»

اسکندری افزود: اطلاعات خرده فروشان برای عرضه کالاهای ابتدایی ارزیابی می تواند باشد.

وی ذکر شد: کالاهای امدادی مشابه برنج، شکر، روغن و بسیاری دیگر نیاز به به خرده فروش های مشهور عرضه دانش شود.

وی به سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان قابل توصیه کرد کدام ممکن است با استفاده از وب های اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب های اجتماعی در خصوص تخصیص کالاهای ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح {بازار} به مردمان {اطلاع رسانی} تدریجی در نتیجه این امر فرم مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله شیفته مردمان است.

وی در رابطه با مشکل وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران کار در نظارت بر {بازار}، اذعان داشت: خوش شانس پایداری موجود در بازار محصولات، موزه های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت تحت سلطه شده است.

اسکندری خاطرنشان کرد: پوشش های وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه جهاد کشاورزی در استان ها حول 4 محور ابتدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسیار مهم ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل می تواند باشد.

وی تصدیق شد: یکی از آنها در نظر گرفته بسیار مهم ترین پوشش های توالی، انباشت ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین کالاهای ابتدایی مردمان است.

وی یکپارچه داد: دومین ابزار عظیم در بخش کشاورزی، صدور اسناد سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اراضی کشاورزی است کدام ممکن است تا به امروز 89 شانس به همین دلیل اراضی ملت پرونده شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله موارد زیر پیگیری مستمر خواهد بود، احتمالا. صدور {سند} برای کلیه اراضی کشاورزی.

اسکندری ماده {سوم} را خیس شدن سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مسائل ممکن است بهبود تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن چرخه های مختلف تأمین در استان دانست.

وی چهارمین محور به همین دلیل ابزار های انتخاب دار جهاد کشاورزی استان را انباشت کرد. بیاور داده ها کالا کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید آمار از محسوس به همین دلیل تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص ابزار ریختن های اضافه شده شیفته Ati.

وی تاکید کرد: بخشی به همین دلیل {کار} فاز کشاورزی، نظارت بر {بازار} به همین دلیل تأمین به همان اندازه بلعیدن است، به منظور که این فاز نیاز به داده ها از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل اعتمادی مورد استفاده قرار گیرد بهترین به همین دلیل آن قرار است فراهم کردن دهد.