رویدادهای چند مورد آخر کتابخانه خراسان جنوبی در ایام نوروز – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمود حاجی در صحبت کردن با خبرنگار مهر همراه خود تبریک نوروز 12 ماه قبلی 1401 به هم استانی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامی اعضای کتابخانه های عادی استان تصدیق شد: در 12 ماه 1400 همراه خود مشکل همه شما همکاران کار در کتابخانه های عادی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره همه کتابخانه های عادی استان. اعضای این کتابخانه ها، مختلف. ابزار در کتابخانه عادی در خراسان جنوبی برگزار شد.

به مشاوره وی افتتاح 16 عنوان کتاب الکترونیکی همراه خود ماده حراست مقدس، برگزاری مسابقه مختلف به همین دلیل جمله {مسابقه} دعاخوانی، {مسابقه} کتابخوانی بر ایده {وصیت نامه} الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، {بزرگداشت} حکیم نزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری کتاب الکترونیکی گردی در شهرهای استان به ساده بسیار زیاد به همین دلیل قرار است به آنها بروند

وی دانستن درباره ورزش کتابخانه های عادی استان اظهار داشت: در نوروز 1401 چندین کتابخانه پرانرژی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی ارائه دهندگان فراهم کردن می کردند.

وی اظهار داشت: در بیرجند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هشتم} اسفند، کتابخانه الغدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمدعلی کریم پور، بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نهم} فروردین، کتابخانه الغدیر، درک سعیدی، حضرت خدیجه کبری، والاب قرار است به آنها بروند به همین دلیل ساعت 8:30 صبح به همان اندازه 2 بعد به همین دلیل {ظهر} ارائه دهندگان فراهم کردن می دهند.

به مشاوره حاجی، در سایر شهرستان های استان نیز کتابخانه های عادی در ایام {تعطیلات} نوروز 1401 طبق ابزار ادعا شده به اعضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقمندان به کتاب الکترونیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوانی ارائه دهندگان فراهم کردن می دهند.