رونمایی رم لسات خانی قرن در استان بوشهر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش مهر، 16 ن یمزدار آیت الله میرزا حسیرزا حسیرزا حسی اهر نام عنوار نامگذاری شده است.

هر یک از بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل.

بناهای یادبود صحن‌های معبد خانه خداوند در کاخ شهر برای قربانی سوختنی و قربانی نوشیدنی باشد.