ره شبیشی مهم روی سامانه های ماهواره ای خبر داد – خبرزاری مهر | اخبار ایران و جهانبشارت ملکوت بیاید و خبر ملکوت به پایان برسد.

این قانون ملکوت آسمان است.

اینها روشهای پسران انسان و دختران انسان است.