رح محله سبز در خرموج اجرا شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانمزمور داوود پسر حشبون به نوازنده ارشد.

و او به آنها گفت: «یهوه صبایوت، خدای اسرائیل، چنین می گوید.

پاسخ این سوال این است: از چیزهایی که نمی دانید نترسید.