ذهنیت درگیری خنک بر جای واشنگتن تحت سلطه است/ فاجعه ناتو انشعاب کشف شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان



وزارت امور خارجه چین در داخل پاسخ به اتهامات وزیر خارجه آمریکا علیه چین در نتیجه عدم محکومیت عملیات ارتش روسیه در داخل اوکراین ذکر شد: ما از نزدیک اظهارات آنتونی بلینکن را محکوم می کنیم در نتیجه چین ناشایست روسیه را در کنترل این درگیری از آن آگاه است. ما نابرابری اوکراین را رد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم می کنیم. همراه خود جایگاه آن قرار است در داخل قانون اساسی گروه ملل متحد.

ژائو لی جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین ذکر شد: اظهارات بلینکن با اشاره به موضع ما در داخل قبال روسیه منعکس کننده روح درگیری خنک را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشه {درگیری} عادی در داخل واشنگتن است. چنین اظهاراتی کمکی به رفع مسئله {نمی کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین از نزدیک همراه خود آن قرار است دیگری است.

سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرد کدام ممکن است مهم رفع فاجعه اوکراین در داخل کف دست آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو است. با اشاره به اوکراین، چین همه وقت انتخاب ها بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید راستگو را همسو با پیچیدگی ماده اوکراین متعهد شدن کرده است. چین همه وقت به حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمامیت ارضی کل شما ملت‌ها پایبند بوده، به {اهداف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها قانون اساسی گروه ملل متحد پایبند بوده، به دلخوری کردن‌های امنیتی کل شما مکان های بین المللی {پاسخ} می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل کل شما دردسر‌ها کمک خواهد کرد که شما رفع مسالمت‌آمیز فاجعه حمایت می‌تنبل. چین شناخته شده به عنوان عالی ملت در کنترل مهمترین، موقعیت سازنده ای در داخل نگه داشتن صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری جهان ایفا می تنبل.

این مقام زبان چینی ذکر شد: پوشش پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آمریکا برای انشعاب ناتو به شرق مستقیماً همراه خود فاجعه کنونی اوکراین شرح داده می شود. چین امیدوار است کدام ممکن است آمریکا، در کنار همراه خود اکثر کشورهای ایجاد، کمک خواهد کرد که شما به مقیاس عقب {درگیری} در داخل اوکراین در داخل اسرع وقت، برای صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بایستد.

وزارت امور خارجه چین در داخل بیانیه مطبوعاتی‌ای معرفی شد کدام ممکن است هیئت چین در داخل اتحادیه اروپا در داخل پاسخ به انتقاد آمریکا به همین دلیل اقدامات پکن در داخل قبال اوکراین ذکر شد: ما به هیچ وجه مسئولین {حمله} به سفارت چین در داخل یوگسلاوی را فراموش نخواهیم کرد. دارند..