دغدغه‌های خواننده پاپ برای فلسطین/ بعضی وقت‌ها دلم می‌سوزد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


محسن توسلی خواننده موسیقی پاپ کشورمان کدام ممکن است طی 12 ماه‌های فعلی در داخل تأمین آثار موسیقایی {مرتبط} همراه خود مضامین انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به همین دلیل مردمان مظلوم فلسطین ورزش‌های متعددی را مشارکت در اطلاعات در داخل بحث با خبرنگار مهر منطقی سازی داد: علیرغم اینکه در میان مردمان در نظر گرفته شده می‌کنند اقامت حفظ روز قدس برای گفتن حفاظت به همین دلیل مردمان مظلوم فلسطین در داخل تمام دنیا همراه خود راهپیمایی، تأمین تک لحن، تأمین تصاویر حرکتی سینمایی، برگزاری نمایشگاه {عکس}، اقدامات حمایت‌گرانه ورزشکاران را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال این اقدامات احتمالاً خیلی تأثیرگذار نباشد ولی می توانید داشته باشید اطمینان حاصل کنید چنین کارهایی اتفاقاً فوق العاده هم {تأثیر} گذار است. من خواهم کرد خوب مناسبت برای می توانید داشته باشید نمونه می‌زنم کدام ممکن است بدانید چنین اتفاقاتی چه تأثیرات مهمی می‌تواند داشته باشد یا نباشد.

وی افزود: ملت سودان جنوبی کدام ممکن است سرچشمه رود نیل در داخل آنجا قرار دارد، مطمئناً یکی کشورهای نفت خیز قاره آفریقاست، با این وجود طی 12 ماه‌ها ملت آمریکا همراه خود {مدیریت} اسرائیل سودآور شد همراه خود حضور در داخل آنجا شرایطی را باعث کدام ممکن است این ملت نتواند به توسعه اجباری برسد. به عبارتی می‌توان ذکر شد تمام دارایی ها این ملت مشتاق در مورد آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل دوشیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانید داشته باشید اگر الان به آمارهای جهان {نگاهی بیندازید} می‌بینید کدام ممکن است این ملت در داخل بخش شاخص‌های سلامت جزو بدترین هاست. چرا این به وجود آمد؟ چون مردمان دنیا حمایتی به همین دلیل مردمان این ملت نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سمت اقدامات آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل {در این} 2 ملت سکوت کردند. طبیعتاً {در این} مجال بود کدام ممکن است {شرایط} به گونه‌ای طراحی شد کدام ممکن است همراه خود انتخابات تشریفاتی {کار} سودان یکسره شد.

این خواننده خاص کرد: به اعتقاد من خواهم کرد راهپیمایی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام ورزش‌های اجتماعی زیبایی شناختی کدام ممکن است هنرمندان ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیا بسیاری از هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران مشهور دنیا برای حمایت به همین دلیل مردمان فلسطین مشارکت در می‌دهند باعث بیداری مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا نبودن ممکن است به ماجرای فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف احتمالاً خواهد بود. {در حال حاضر} سرانه محدوده قیمت رژیم صهیونیستی {برای هر} نفر در داخل 12 ماه به گونه‌ای است کدام ممکن است ملت آمریکا به ازای {هر} نفر به ممکن است محدوده قیمت می‌دهد. مخصوصاً می توانید داشته باشید ببینید چه مقدار مالی به صورت فوری به ممکن است تزریق می‌شود. شرایطی کپک‌های مختلف اکنون نیست به تعیین کنید غیر فوری هم صورت می‌گیرد. اگرچه به فضل خداوند ممکن است در داخل زمینه قدس کدام ممکن است نمی‌توانند پیشرفتی کنند چرا کدام ممکن است وقتی خوب پیشرفت می‌توسعه، بعد به همین دلیل {مدتی} 2 قدم عقب تر می‌آیند.

دغدغه‌های خواننده پاپ برای فلسطین/ بعضی وقت‌ها دلم می‌سوزد

این خواننده ذکر شد: کل شما این اتفاقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک‌هایی کدام ممکن است پایین اسرائیل صورت می‌گیرد به پشتوانه همین ورزش‌های زیبایی شناختی، مبتکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای است تمام دنیا مشارکت در می‌شود. می توانید داشته باشید بینید کدام ممکن است نوزاد‌ترین {حرکت} رژیم صهیونیستی همراه خود پاسخ پرخطر آیا بسیاری از مسلمانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمسلمانان جهان مواجه می‌شود. واقعاً موضوع جالبی است در نتیجه افرادی که به همین دلیل 12 ماه ۱۹۴۸ در داخل مقابله اسرائیل از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت را تحریک کردن کردند، به همین دلیل دنیا رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً اگر {هر} اتفاق یکی دیگر بود، این نابودی به همین دلیل یادآوری‌ها گذشت بود. با این وجود مردمان مسلمان دنیا همراه با هنرمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشکاران به این موضوع پرداختند کدام ممکن است باعث شد تمامی این {شرایط} ادامه دارد بعد به همین دلیل تحویل داد هفتاد 12 ماه به ورطه فراموشی سپرده نشود. می توانید داشته باشید می‌بینید وقتی گیمرها کارکنان سراسری {فوتبال} الجزایر می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود چفیه فلسطینی در داخل اول خوب {مسابقه} {عکس} می‌گیرند، وقتی باشگاهی قهرمان می‌شود پرچم ملت فلسطین را به اهتزاز در داخل می‌آورد هر دو وقتی گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی کارکنان‌های سطح یک ECU می‌آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل مردمان فلسطین حمایت می‌کنند توسط خودتان اتفاقات عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذاری است. حتی من خواهم کرد گاهی دلم می‌گیرد خیلی‌ها به همین دلیل این اشخاص حقیقی مسلمان به نظر نمی رسد که باشند با این وجود می‌آیند {کار} مناسب زیبایی شناختی مشارکت در می‌دهند با این وجود در میان هنرمندان ما این آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها کاملی به همین دلیل مساله فلسطین به ممکن است اطلاعات می‌شود، {کار} خاصی مشارکت در نمی‌دهند.

توسلی کدام ممکن است طی روزهای قبلی حالا و دوباره فرا {رسیدن} روز جهان قدس تک لحن «قدس شریف» را چاپ شده کرده، در داخل فاز یکی دیگر به همین دلیل صحبت‌های شخصی تصریح کرد: من خواهم کرد به سهم شخصی نهایت دردسر شخصی را مشارکت در دادم به همان اندازه به همین دلیل مردمان مظلوم فلسطین بخوانم. کما اینکه چندی پیش خوب {کار} سه زبانه را تأمین کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی روزهای فعلی هم تک لحن قدس شریف را همراه خود شعر جواد محمد روزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر امید رهبران برای چاپ شده کنار هم قرار دادن می‌کنم. احساس می کنم {اینها} ورزش‌هایی است کدام ممکن است تمام دردسر شخصی را برای {بیدار} شدن عصر اخیر ما مشارکت در می‌دهند کدام ممکن است دائم در داخل جاری گوش دادن به آن آثار موسیقایی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند به {واسطه} این کالا به همین دلیل آنچه در داخل فلسطین روی می‌دهد حاد آگاه شود.