در داخل کرونا به ساده 29 کلان شهر صورتی {داریم} / تهران زرد شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید همینطور بر ایده گزارش وسط روابط پایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} وزارت بهداشت، انواع شهرهای صورتی سایه به دلیل ۹۹ کلان شهر به ۲۹ کلان شهر کاهش یافته است است.

به همین دلیل ۱۲۶ کلان شهر نارنجی، ۲۷۸ کلان شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ کلان شهر آبی هستند.

کلان شهر تهران نیز به دلیل نارنجی به زرد اصلاح سایه اطلاعات است.