درستکار: مسئولان فعالیت های ورزشی نیاز به شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه کشتی را نگه داشتن کنند – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، پژمان درستکار سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد کسب اطلاعات در مورد قهرمانی مقتدرانه گروه کشورمان در داخل رقبا‌های آسیایی مغولستان ذکر شد: کشتی ایران به دلیل دیرباز امکانات اول آسیا بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قاره کهن آقایی می‌تدریجی. ما هم میراث‌دار گروه‌های کشتی ایران در داخل آسیا بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شاکرم توانستیم همراه خود منصفانه گروه نوجوان عنوان قهرمانی آسیا را همه چیز دوباره به کف دست بیاوریم به همان اندازه دل افراد را راحت کنیم.

مسابقه در داخل درجه بالایی برگزار شد

درستکار نزدیک به درجه بالای مسابقه ذکر شد: درجه مسابقه امسال قهرمانی آسیا خیلی بیشتر به دلیل چند مورد آخر روزهای قبل بود، در داخل ۲ 12 ماه قبلی کل قسمت تحمل {تأثیر} همه شما‌گیری کرونا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این {بیماری} سبب شده بود همراه خود استقبال کم گروه‌ها کیفیت بالا قهرمانی آسیا زیرین بیاید با این وجود امسال نزدیک به اینکه توسعه {بیماری} کرونا نزولی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این آن قرار است تفریحی‌های آسیایی هم در داخل پیش است، گروه‌های آسیایی مشابه با ژاپن، هند، مغولستان، قزاقستان، قرقیزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان همراه خود تمام قوا در داخل قهرمانی آسیا نمایندگی کرده بوده اند به همان اندازه برای لذت بردن‌های آسیایی محک قابل توجه بخورند.

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد نزدیک به نمایندگی گروه نوجوان شده ایران در داخل این دوران به دلیل مسابقه، یکپارچه داد: در داخل حالی ما گروه دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان‌مان را به مغولستان بردیم کدام ممکن است گروه‌های مقابل همراه خود تمام قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرات اساسی‌شان به میدان آمده بوده اند. است که خاطر خوشحالم کدام ممکن است نزدیک به شرایطی کدام ممکن است بر این دوران به دلیل رقبا‌ها تحت سلطه بود، توانستیم ۶ مدال طلا خرید کنیم.

درستکار گفت: خرید ۶ مدال طلا در داخل این دوران، در داخل شرایطی است کدام ممکن است ما در داخل قهرمانی آسیا ۲۰۲۰ 2 مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل ۲۰۲۱ سه مدال طلا همراه خود ترکیبی اساسی‌مان به کف دست معرفی شده است بودیم. طی 2 12 ماه در داخل مجموع ۵ طلا گرفته بودیم با این وجود در داخل رقبا‌های ۲۰۲۲ توانستیم به لطف خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همت کودک‌ها ۶ طلا به کف دست بیاوریم.

نماد دادیم فراتر به دلیل آسیا هستیم

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد خاطر نماد کرد: در داخل مغولستان همراه خود مختلط به دلیل کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تخصص‌ها به میدان رفتیم با این وجود در برابر این سایر کشورهای آسیایی همراه خود تمام قوا آمده بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حوزه تخصص ماست کدام ممکن است همراه خود گروه دوم نماد دادیم فراتر به دلیل آسیا هستیم، اگر چه نیاز به تا حد زیادی {کار} کنیم.

وی همراه خود ردیابی سوسو زدن سراسری‌پوشان کشتی در داخل اوزان المپیکی در داخل قهرمانی آسیا، افزود: قهرمانی آسیا وقتی لذت بردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالی اش تا حد زیادی شد کدام ممکن است ۴ طلای خرید شده گروه در داخل اوزان المپیکی مخصوصاً ۶۵، ۷۴، ۹۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۵ کیلوگرم بود.

عملکرد اعزام گروه دوم پشتوانه‌سازی بود

درستکار کسب اطلاعات در مورد توضیحات اعزام گروه دوم به قهرمانی آسیا هم ذکر شد: طبق نرم افزار‌ای کدام ممکن است برای پشتوانه سازی برای کشتی ایران {داریم}، قطعنامه گرفتیم کدام ممکن است به جای آن نفرات شاخص، گروه دوم کدام ممکن است نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌تخصص بود را اعزام کنیم، طبق این نرم افزار به کشتی‌گیرانی کدام ممکن است پایین جاده مانده‌اند هر دو جوانانی کدام ممکن است می‌خواهند خودشان بسیار را نماد دهند، جایگزین می‌دهیم.

سرمربی گروه کشتی آزاد یکپارچه داد: بر مقدمه این قطعنامه هم به سراسری پوشان اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال‌آور بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک خنک شدن دانش شد به همان اندازه خودشان بسیار را ریکاوری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به 1 سری کشتی‌گیر نوجوان فرصتی برای بلند مدت دانش شد منصفانه رقبا بین‌المللی مشابه با قهرمانی آسیا کدام ممکن است صرفاً منصفانه تورنمنت نباید باشد، نمایندگی کنند به همان اندازه خودشان بسیار را به کشتی جهان نماد بدهند. کودک‌ها هم نهایت مشکل‌شان را کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خوبی پاسخ این است اعتقاد کادر فنی را دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی خوبی را به کف دست آوردیم.

وی در داخل یکپارچه به دستاورد یکی دیگر کدام ممکن است قهرمانی آسیا برای کشتی ایران داشت، شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: رهنمودهای قانونی اخیر کسب اطلاعات در مورد بار کشی کدام ممکن است بر مقدمه آن قرار است به دلیل زمان بار کشی به همان اندازه برخاستن {مسابقه} ۲ به همان اندازه ۲ ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم یک راه طولانی است، {کار} کشتی‌گیران بار کم‌کن را واقعاً زحمت کش کرده است. این نگرانی می‌تواند تبدیل شدن به سطح نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاشنه آشیل ما شود.نزدیک به این مقررات معتقدم کشتی‌گیری کدام ممکن است بار کم می‌تدریجی، اگر در داخل در اطراف اول به حریف زحمت کش بخورد، حتماً کارش زحمت کش می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه قهرمانی آسیا به ما تأیید شد این سری به دلیل کشتی‌گیران نمی‌توانند موفقیتی را به کف دست بیاورند.

درستکار یکپارچه داد: ممکن است حتی منصفانه سری به دلیل کشتی‌گیران هم بار زیادی کم نمی‌کنند با این وجود نزدیک به اینکه نرم افزار اصولی برای به حداقل رساندن بار ندارند، به قرار است به آنها بروند بد بار کم کن می‌گویند، قرار است به آنها بروند نیز همراه خود این مقررات به مسئله می‌خورند. هشدار می‌{دهم} کشتی‌گیرانی کدام ممکن است نرم افزار خوبی برای اوج بار {رسیدن} ندارند، نزدیک به مقررات بار‌کشی در داخل روز {مسابقه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه فضا بار‌کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسابقه} کم است، نیاز به مقوله بار کاهش را قابل توجه بگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اینکه به مسئله نخورند نیاز به به نرم افزار‌هایی کدام ممکن است ارائه دهنده خدمات بهداشتی خورده شدن گروه در داخل اختیارشان قرار می‌دهد، حرکت کنند.

چرخه {انتخابی} به همه شما کشتی‌گیران {انگیزه} می‌دهد

درستکار کدام ممکن است بر مقدمه چرخه {انتخابی}، گروه سراسری کشتی آزاد را همراه خود ترکیبی نفرات برتر کشوری به قهرمانی آسیا اعزام کرد، ذکر شد: بر مقدمه چرخه {انتخابی} نیاز به این اعتمادسازی روانشناختی برای گروه کشتی می‌شد کدام هرکدام {کسی} بیاید مشکل تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دردسر بکشد، جایگزین {دعوت} به گروه سراسری را دارد. است که خاطر گروه سراسری کشتی آزاد همراه خود یک مخلوط نوجوان، بی تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی‌گیرانی کدام ممکن است اگر چه سن را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه بیشتری نسبت به کودکان داشتند با این وجود تخصص بین‌المللی‌شان در داخل میدان‌های عظیم کم بود، به مسابقه اعزام شد.

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد تاکید کرد: نیاز به این {انگیزه} را برای کشتی‌گیرانی تجهیزات گلف‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرهای مختلف هستند، به وجود بیاوریم کدام ممکن است احتمالات این را دارند کدام ممکن است همراه خود مشکل به گروه سراسری برسند. اعتقاد در واقع دارم چرخه‌ای کدام ممکن است محوری در داخل آن قرار است دستور باشد یا نباشد، حتماً هم توسط می آید مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم فنی به گروه پشتیبانی می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه نهایی آن قرار است را کشتی ایران در داخل بلند مدت به خوبی خواهد میدان دید.

وی همراه خود مقوله ای اینکه به این گروه دین داشته است، خاطر نماد کرد: بدون در نظر گرفتن نوجوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌تخصص در دسترس بودن آنقدر به همه شما کودک‌ها امیدوار بودم کدام ممکن است خرید این غافلگیرم {نکرد}. اعتقاد در واقع دارم سراسری‌پوشان این گروه درجه‌شان خیلی بیشتر به دلیل آسیا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما سراسری‌پوشان این گروه در داخل {شرایط} خوبی توسط می آید فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی قرار داشتند.

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد به جنگ در میان سراسری‌پوشان {در این} مسابقه شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: رحمان عموزاد تأیید شد کدام ممکن است نسبت در گذشته، همراه خود فکرتر، پخته‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به جلوتر کشتی می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی مثبت کشتی گرفت، امیر حسین فیروزپور هم نسبت به سنی کمی فقط کدام ممکن است دارد پخته‌تر حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را شناخته شده به عنوان منصفانه مدعی سطح منصفانه در داخل دنیا مطرح کرده است. ضمن اینکه یونس امامی هم نسبت به قبلی در داخل راحت مبارزاتی کدام ممکن است داشت، توسعه داشت. در پایان همه شما کودک‌ها مثبت بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت عمومی به دلیل گروه در واقع دارم.

پشتوانه‌های خوبی {داریم} ولی این فراوان نباید باشد

درستکار کدام ممکن است همراه خود مکان فدراسیون کشتی {گفتگو} کرده است، کسب اطلاعات در مورد اینکه به تذکر می‌رسد نزدیک به قهرمانی ایران در داخل آسیا همراه خود ترکیبی دوم، کشتی کشورمان به دلیل پشتوانه خوبی برخوردار است، گفت: کشتی ایران پشتوانه‌های خوبی دارد با این وجود افتخار داشتن پشتوانه توسط خودم کفایت نمی‌تدریجی. نیاز به برای کشتی‌گیران در معرض خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور کدام ممکن است پشتوانه کشتی ایران هستند نرم افزار داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برگزاری اردوهای مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدان ارائه به قرار است به آنها بروند همراه خود اعزام به مسابقه برون مرزی، به این کشتی‌گیران {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت نفس بدهیم به همان اندازه به بدنه کشتی ایران تزریق شوند.

وی یکپارچه داد: کشتی‌گیران خوبی {داریم} با این وجود نیاز به روی پشتوانه‌ها به لحاظ کیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی {کار} شود به همان اندازه انتظاراتی {که داریم} را برآورده کنند. به منظور که اگر در داخل منصفانه بار کشتی‌گیرمان کدام ممکن است قهرمان جهان است، جدا سر خورد، کشتی‌گیر گزینه جایگزین برای پتانسیل خرید مدال بین المللی را داشته باشد یا نباشد.

پیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ها آمادگی گروه رقبا‌های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی‌های آسیایی است

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد کدام ممکن است نیاز به شاگردانش را پس به دلیل قهرمانی آسیا برای 2 رقبا حیاتی بین المللی صربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی هانگژو کنار هم قرار دادن تدریجی، کسب اطلاعات در مورد مسابقه جلو ذکر شد: کشتی 12 ماه قابل توجه سختی را جلو دارد کدام ممکن است اولیه خان آن قرار است مسابقه قهرمانی آسیا بود. نرم افزار‌ریزی ما برای کشتی طوری است کدام ممکن است میوه ها آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیک کار کردن سراسری پوشان مسابقه بین المللی صربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آن قرار است در داخل تفریحی‌های آسیایی هانگژو باشد یا نباشد.

درستکار افزود: مسابقه قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورنمنت‌هایی کدام ممکن است جلو {داریم} جایگزین‌هایی هستند کدام ممکن است به ما پشتیبانی می‌کنند گروه به همان اندازه مسابقه بین المللی به میوه ها برسد. است که خاطر به همان اندازه پیش به دلیل شرکت کردن رقبا‌های بین المللی صربستان در داخل تورنمنت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقه مختلف نیاز دارند برطرف‌کردن عوامل نقطه ضعف تکنیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی کشتی‌گیران هستیم.

وی در داخل یکپارچه به {کار} زحمت کش گروه ایران در داخل بین المللی صربستان شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در داخل مسابقه بین المللی سوای اینکه روس‌ها در داخل صربستان حضور خواهند داشت هر دو 9، حریفان قدری مشابه با آمریکا، گرجستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان {داریم} کدام ممکن است به لحاظ نفراتی اختیار دارند، گروه خوبی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی‌گیران طراز اول دنیا را در داخل ترکیبی شأن قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی خرید سکوهای اول به همان اندازه {سوم} هستند.

تک ستاره‌های دردسرساز

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد همراه خود مقوله ای اینکه نیاز به مراقب تک ستاره‌های نه مکان های بین المللی هم باشیم، خاطر نماد کرد: در همه زمان ها کشتی ایران در داخل رقبا‌های بین المللی به دلیل تک ستاره‌های کشورهای نه در داخل راحت بار هر دو با کیفیت حرفه ای بار مشابه با {ژاپنی}‌ها، کوبایی‌ها، لهستانی‌ها، مجارستانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ضربه خورده کدام ممکن است نیاز به حواسمان را ترکیبی کنیم.

درستکار یکپارچه داد: نیاز به حواسمان به ستاره‌هایی مشابه با کشتی‌گیر لهستانی ۷۰ کیلوگرم کدام ممکن است قهرمان جهان شد هر دو موسکایف کشتی‌گیر مجاری کدام ممکن است مدال المپیک دارد، کشتی‌گیر اسلواکی ۷۴ مدال نقره جهان را گرفته است هر دو طاها آکاگل توقف در داخل با کیفیت حرفه ای‌بار باشیم. است که خاطر به جز کشتی‌گیران روس، آذربایجان، آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرجستان کدام ممکن است منصفانه گروه ۱۰ نفره مدعی دارند، تک ستاره‌هایی به دلیل کشورهایی مشابه با هند، قرقیزستان، ژاپن، کوبا، لهستان، مجارستان، اسلواکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکیه هم حریفان کودک‌های ما هستند.

سرمربی گروه کشتی آزاد در داخل یکپارچه به تفریحی‌های آسیایی شناسایی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفت: کشورهایی آسیا هستند، تا حد زیادی روی تفریحی‌های آسیایی حساب باز می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برنامه ریزی} قرار است به آنها بروند برای این مسابقه است. است که خاطر در داخل ۶ بار المپیکی نیاز به همراه خود منصفانه نرم افزار‌ریزی از محسوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید شانس ناقص زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری در مورد یک مخلوط اندیشه‌آل مشکل کنیم هر کدام میدان بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی سودآور باشیم.

قطعنامه آخرین کسب اطلاعات در مورد انتخاب‌ها را فدراسیون می‌گیرد

در داخل شرایطی مسابقه کشتی بزرگسالان جهان به دلیل ۱۹ به همان اندازه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ {در شهر} بلگراد صربستان برگزار می‌شود کدام ممکن است رقبا‌های کشتی تفریحی‌های آسیایی هانگژو چین نیز به دلیل ۳۰ شهریور به همان اندازه ۲ مهر ۱۴۰۱ برگزار ممکن است، فضا اندک این 2 رقبا حیاتی به یکی در همه مشکل‌های کشتی دوباره کاری شده است. درستکار نزدیک به این دغدغه ذکر شد: یکی در همه مشکل‌های عظیم امسال، فضا کم تفریحی‌های بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی است کدام ممکن است رسیدن هر کدام میدان منصفانه {برنامه ریزی} از محسوس را می‌طلبد.

وی یکپارچه داد: در داخل کشتی، مدال بین المللی قطعا ارزش آن را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمره اعتبار بالاتری به دلیل تفریحی‌های آسیایی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانان سراسری‌پوش رفیق دارند کدام ممکن است مدال‌های بین المللی‌شان را بهبود دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدال قهرمانی دنیا برسند.

سرمربی گروه کشتی آزاد نزدیک به {اهمیت} مدال‌های تفریحی‌های آسیایی برای مسئولان فعالیت های ورزشی ذکر شد: {نباید} هم فراموش بکنیم تفریحی‌های آسیایی برای وزارت فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته سراسری المپیک، حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {اهمیت} است. همیشه باید به گونه‌ای حرکت کنیم در داخل تفریحی‌های آسیایی هم پرچم کشورمان در داخل بهترینها سطح قرار بگیرد.

درستکار در داخل یکپارچه قطعنامه‌گیر اساسی برای انتخاب‌های اعزام به مسابقه بین المللی هر دو آسیایی هانگژو را فدراسیون دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: تمام نرم افزار‌های فنی به نحو احسن عامل شدن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان نزدیک به انتخاب‌هایی کدام ممکن است ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا یک مدت کوتاه کدام ممکن است بین 2 {مسابقه} است، سیاستگزار اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگانی کدام ممکن است نیاز به قطعنامه آخرین را بگیرد، فدراسیون کشتی است کدام ممکن است نیاز به مطمئن تدریجی برای اعزام به این 2 {مسابقه} چه اتفاقی بیفتد.

کشتی هیچ وقت به بعد افتخاراتش حمایت نشده است

درستکار در داخل چسبیدن به مقوله ای اینکه کشتی هیچ گاه به بعد افتخاراتش دیده نشده، گفت: کشتی فعالیت های ورزشی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس ما ایرانیان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد عرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاقه مند به خاصی به کشتی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقع هم به دلیل کشتی بالاست ولی در همه زمان ها کشتی مظلوم {بوده است}. همراه خود تمام احترام به تمام منطقه‌های ورزشی کدام ممکن است به ‌هایشان خوشحال از می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مدال ربودن‌شان شاد می‌شویم با این وجود کشتی به بعد افتخارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدال‌هایی کدام ممکن است به کف دست معرفی شده است است، هیچ وقت در کل گذشته تاریخی دیده نشده است.

سرمربی گروه کشتی آزاد همراه خود ردیابی انتظاراتی کدام ممکن است همواره به دلیل کشتی در نقطه از تفریحی‌های آسیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک برای مدال‌آوری ممکن است وجود داشته باشد، ذکر شد: بدون در نظر گرفتن حمایت‌هایی کدام ممکن است فراوان نباید باشد با این وجود در همه زمان ها در دسترس المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفریحی‌های آسیایی توقع به دلیل کشتی برای خرید مدال نخست می‌رود. امسال با این وجود معتقدم کدام ممکن است مسئولان فعالیت های ورزشی ظاهر شد ویژه‌ای به کشتی دارند.

وی افزود: در کنار همراه خود محمد بنا چند مورد آخر مونتاژ همراه خود صالحی امیری داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وی قول مساعدت دانش اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعاً احساس می‌کنم ظاهر شد رئیس کمیته سراسری المپیک به کشتی حمایتی است. به دلیل سجادی وزیر فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته سراسری المپیک تقاضا در واقع دارم نگاهشان به کشتی چه امسال کدام ممکن است تفریحی‌های آسیایی را {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در داخل بلند مدت، در داخل شأن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاهی باشد یا نباشد کدام ممکن است این منطقه دارد به همان اندازه کشتی به شما گزینه بدهد افتخارآفرینی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم ایران را در داخل مسابقه مختلف بین المللی، المپیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیایی نخست ببرد.

فدراسیون سنگ تمام گذاشته است

درستکار در داخل فاز پایانی صحبت‌هایش نزدیک به حمایت‌های فدراسیون در داخل فراهم کردن موثرترین {شرایط} برای گروه‌های سراسری ذکر شد: حمایت‌های فدراسیون چه به لحاظ زیرساخت‌هایی کدام ممکن است فراهم شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه حمایت‌هایی کدام ممکن است به دلیل کشتی‌گیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان می‌شود، با بیرون اغراق در کل گذشته تاریخی بی همتا {بوده است}.

وی به دلیل زحمات رئیس فدراسیون، افزود: به دلیل حمایت همه شما جانبه علیرضا دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌شان در داخل فدراسیون کشتی تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین می‌کنم کدام ممکن است واقعاً مشکل می‌کنند کل قسمت به دلیل سالن مشاهده، خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوابگاه در داخل موثرترین تعیین کنید در داخل اختیار گروه‌های سراسری باشد یا نباشد. محل اقامت کشتی شهید صدرزاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید هادی، رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای اوقات فراغت کدام ممکن است برای سراسری پوشان کنار هم قرار دادن شده، وسایل بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پتانسیل ها در داخل موثرترین {شرایط} مشتاق در مورد فدراسیون مورد استفاده قرار گیرد سراسری‌پوشان محیا شده است.

سرمربی گروه سراسری کشتی آزاد در نهایت خاطر نماد کرد: علاوه بر این زیرساخت‌های فوق‌العاده، تقاضا‌هایمان برای اعزام به تورنمنت‌های مختلف بدون در نظر گرفتن مسائل مقرون به صرفه کدام ممکن است ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنگناهایی کدام ممکن است فدراسیون به دلیل لحاظ اقتصادی به آن قرار است گذراندن است، همواره همراه خود موافقت گذراندن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فدراسیون تمام تلاشش را می‌تدریجی کدام ممکن است نرم افزار‌های فنی ما تحمیل شود. نیاز به به شخصه به دلیل علیرضا دبیر تحسین کنم کدام ممکن است منصفانه تنه موارد کشتی را به دوش می‌کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {امیدوارم} مزد این مشکل را بگیرد.