درخت کهنسال گیلان‌غرب به تماس گرفتن منطقه ای «دارقیو» منصفانه تأثیر خالص است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانجبار ولی‌پور در داخل بحث با خبرنگار مهر اظهار کرد: درخت کهنسال بلوط همراه خود عنوان منطقه ای «دارقیو» شهرستان گیلانغرب در داخل روستای زینل خان به همین دلیل ویژگی ها چله ممکن است وجود داشته باشد منصفانه تأثیر خالص محسوب می‌شود.

وی افزود: قطر سینه درخت کهنسال واقع در داخل شهرستان گیلان‌غرب، ۱۶۲ سانتی‌متر بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی به همین دلیل آن قرار است مشتاق در مورد اداره دارایی ها خالص شهرستان گیلان‌غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود پشتیبانی افراد منطقه ای مشارکت در می‌شود.

رئیس اداره دارایی ها خالص شهرستان گیلان‌غرب تصریح کرد: در داخل راستای نگه داشتن درخت کهنسال شهرستان گیلانغرب، توصیه سند سراسری آن قرار است شناخته شده به عنوان آثار خالص به اداره میراث باکلاس دانش شده است.

ولی‌پور خاطر آرم کرد: درخت کهنسال شهرستان گیلان‌غرب منصفانه تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاذبه خالص است کدام ممکن است پس به همین دلیل توصیه سند سراسری به میراث باکلاس مقدماتی نیز برای سند آن قرار است محقق شده است.