دانمارک فرستاده روسیه را احضار کرد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه دانمارک به همین دلیل احضار فرستاده روسیه در داخل کوپنهاک ناشی از نقض حریم اثیری این ملت شیفته عالی هواپیمای روس خبر داد.

بر ایده این گزارش، وزیر امور خارجه دانمارک معرفی شد کدام ممکن است فرستاده روسیه {در این} ملت برای روشن کردن {در این} خصوص احضار شده است.

«ژپه کوفود» در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: نقض حریم اثیری دانمارک شیفته روسیه مطمئناً نیست مناسب معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی در داخل اوضاع کنونی ترسناک کننده است.