دانشکده ها نوبت صبح سرپل ذهاب، قصرشیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانغرب تعطیل شد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، بر مقدمه ادعا آموزش استان کرمانشاه به عنوان یک نتیجه تأثیر می گذارد ذرات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در داخل محیط استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه قطعنامه کارگروه {شرایط} اضطراری آلودگی هوا هوا روز دوشنبه ١٢ اردیبهشت ماه ١۴٠١ تمام مهدهای نوزاد، دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده‌های شهرستان‌های سرپل ذهاب، قصرشیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیلانغرب در داخل تمام مقاطع تحصیلی در داخل نوبت صبح تعطیل ادعا می‌شود.

قابل توصیه می‌شود قربانیان به {بیماری}‌های ریوی، قلبی، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان به همان اندازه حد پتانسیل به همین دلیل منزل بیرون نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش‌های شخصی را در داخل بیرون به کمتر از برسانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل زمان آلودگی هوا شیشه‌های {خودرو} را نخست نگهدارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر {بیماری} زمینه‌ای تنفسی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌های کوتاهی تنفسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه بر طرف نشد همراه خود ارائه دهنده خدمات بهداشتی شخصی مشاوره گرفتن از کنند.