{داستان} منصفانه {عکس}/ پای حرف پیرمرد فلسطینی کدام ممکن است زبان بدنش بین المللی شد – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر؛ گروه روزنامه – علیرضا رأفتی: {عکس}‌ها حرف می‌زنند. احتمالاً بشود به گزارش مکتوب منصفانه خبرنگار تخصصی ایجاد می کند رسانه‌ای چاپ شده شده گمان ناسالم برد کدام ممکن است خبرنگار فلان رسانه اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرفش را {زیر} فوت گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید واقعیت واقعی را راه دیگر نوشته است. به {عکس}‌ها با این وجود نمی‌شود بدگمان شد. بدون در نظر گرفتن هم کدام ممکن است به فلان رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاس‌هایش بدبین باشید، زحمت کش بتوانید قبول کنید کدام ممکن است یک چیز تخصصی ایجاد می کند {عکس} آرم اطلاعات می‌شود، واقعیت واقعی، هر دو بازو کم علاقه مند به به دلیل واقعیت واقعی معمولاً نیست. {عکس}‌ها اگر بخواهند جانبدارانه باشند احتمالاً بتوانند تنها واقعی آن قرار است {گوشه}‌ای به دلیل واقعیت واقعی کدام ممکن است اپراتورشان دوست خوب دارد را به {نمایش} بکشند با این وجود نمی‌توانند واقعیت واقعی را آن قرار است‌طور کدام ممکن است معمولاً نیست جلوه بدهند.

{در این} 12 ماه‌های اشغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظلم در داخل فلسطین، {هر} موارد کدام ممکن است شومینه {درگیری}‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببندها در داخل بیت المقدس نخست گرفت، رسانه‌های مختلف خبرنگارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکاس‌هایشان را روانه فلسطین کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه‌های ماندگاری روایت‌گر روزهای تحریک قدس شدند. بدنه‌هایی کدام ممکن است دوست ندارم برخی رسانه‌ها هیچ وقت نتوانستند روی واقعیت واقعی سرپوش بگذارند هر دو آن قرار است را راه دیگر تصویری آینه ای بدهند.

به دلیل جمله بدنه‌های منصفانه تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه حسی تخصصی ایجاد می کند زمان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه‌های کاملاً متفاوت گزارش شده‌اند، می‌توان به مرز‌هایی شناسایی شد تخصصی ایجاد می کند آن قرار است اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت افراد فلسطین در داخل پس‌زمینه، درخواست شده است هر دو نامطلوب اثبات شده است. {عکس}‌هایی کدام ممکن است همه وقت بعد به دلیل آنکه کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آلودگی اشغال‌{گران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه {درگیری}‌ها فرو نشسته، معاصر کارشان را در داخل آنلاین‌های اجتماعی برخاستن کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام آنچه کدام ممکن است نیاز به افراد دنیا به دلیل ماجراهای قبلی روزه در داخل قدس دستگیرشان می‌شده را رسانده‌اند.

به دلیل جمله این {عکس}‌ها، عکسی است تخصصی ایجاد می کند {شانزدهم} رمضان امسال در داخل صحن مسجدالاقصی برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی روز بعد کدام ممکن است گزارش ها دستگیری‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای اشغالگران کم‌تر شد، برخاستن کرد به بازو به بازو شدن در داخل آنلاین‌های اجتماعی. قابی کدام ممکن است «معاذ الخطیب»، عکاس اهل بیت المقدس آن قرار است را گزارش کرده است. «فوکوس» {تصویر} روی پیرمردی محاسن سفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفیدپوش است کدام ممکن است روی منصفانه صندلی نوزاد آسان در داخل صحن مسجدالاقصی نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای‌ش را روی فوت انداخته است. در داخل پس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش پیرمرد، چیزهایی در داخل بدنه گزارش شده‌اند کدام ممکن است اصطلاحاً «فلو» اند. «فوکوس» منصفانه لایه {شفاف} در داخل {تصویر} است کدام ممکن است قطرش را اندازه گیری دریچه دیافراگم تصمیم گیری می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور مکانیکی در داخل لنز از این سو به آن طرف می‌رود. از این سو به آن طرف می‌رود به همان اندازه {جایی} کدام ممکن است سوژه را بغل بگیرد. سوژه مهم {عکس} بیفتد در داخل لایه فوکوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن در داخل لایه‌های پس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین‌ش هست برود در داخل تاری فلو، {جایی} کدام ممکن است چیزهایی در داخل تصویرند کدام ممکن است آمده‌اند به ساده «عمق میدان» بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً به اندازه گیری سوژه‌ای تخصصی ایجاد می کند لایه فوکوس است {اهمیت} نداشته باشند.

لایه فوکوس {در این} {عکس}، پیرمرد را بغل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی سوژه بی {اهمیت} جلوی او می رود دارند همراه خود {اسلحه} بهترین راه می‌الگو. جلوی سوژه مهم، قبلی ارتش اشغالگرند کدام ممکن است آمده‌اند به بگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببند در داخل مسجدالاقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو‌شان روی راه انداختن است. پایین سوژه مهم هم قبلی صندلی تمیز‌اند کدام ممکن است احتمالاً در گذشته به دلیل گزارش این {عکس}، مردم روی‌شان نشسته بوده‌اند کدام ممکن است هر دو به دلیل نگرانی، هر دو همراه خود زور نظامیان اشغال‌گر صندلی‌های صحن مسجدالاقصی را تنها واقعی گذاشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشت‌اند. پیرمرد با این وجود نشسته است. بی اعتنا به {سربازان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما مردم کدام ممکن است صندلی‌هایشان را گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطرناک کرده‌اند. آن قرار است هم همراه خود زبان جسمی کدام ممکن است قبلی روز بعد به دلیل گزارش این {عکس}، تمام زوری کدام ممکن است آن قرار است روز صهیونیست‌ها گذاشته بوده اند برای تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری را شکست اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامی کدام ممکن است نیاز به به دنیا برسد را رسانده است.

قبلی روز بعد به دلیل گزارش این {عکس}، رسانه الجزیره به صرافت می‌افتد کدام ممکن است نیاز به این پیرمرد را پیدا کرد. {کسی که} مرکز تجاوز اشغالگران، این طور محکم اوج جایش می‌نشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت روی فوت می‌اندازد، حکماً منصفانه سینه حرف دارد کدام ممکن است برای خبرنگار ردیف تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از هر نظرً اگر بیاید در داخل محل کار خبرگزاری، می‌شود جلوی digicam ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هزار جور اندیشه اکنون نیست کدام ممکن است به افکار {هر} خبرنگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسانه‌ای می‌رسد. پیرمرد با این وجود در داخل یکسان مواجهه اول همراه خود خبرنگار الجزیره آرم می‌دهد کدام ممکن است منصفانه شخص خاص غیر معمولی معمولاً نیست کدام ممکن است بشود آوردش در داخل محل کار خبرگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویری مصاحبه کرد.

داستان یک عکس/ پای حرف پیرمرد فلسطینی که زبان بدنش جهانی شد

الجزیره روایت کرده است کدام ممکن است توسط عکاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اهالی بیت المقدس، پیرمرد را پیدا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تماس گرفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم‌ش رسیده‌اند. مردی ۵۷ ساله کدام ممکن است ۱۱ فرزند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۶ نوه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بیت المقدس «ابوصدام» صدایش می‌کنند. ابوصدام در داخل پاسخ این است تقاضا خبرنگار الجزیره کدام ممکن است به دلیل او می رود {دعوت} کرده بود بیاید {جایی} دقیق برای مصاحبه، آگاه بود کدام ممکن است نمی‌تواند دوم‌ای به دلیل مسجدالاقصی در اطراف شود! پیرمرد آگاه بود اگر می‌خواهید مصاحبه کنید بیایید همین‌جا، در داخل حیاط مسجد صحبت کنیم.

خبرنگار الجزیره هم کدام ممکن است چاره‌ای نداشته، انتخاب می‌گیرد این موارد فرمی اکنون نیست برای مصاحبه‌اش طراحی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل ابوصدام می‌خواهد کدام ممکن است یکسان‌جا روی یکسان صندلی بنشیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای‌ش را یکسان‌طور تخصصی ایجاد می کند {عکس} هست، روی فوت بیندازد کدام ممکن است حالت {عکس} تداعی شود، بعد در داخل یکسان حالت همراه خود هم بنشینند به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو. ابوصدام روی یکسان صندلی می‌نشیند با این وجود تقاضا فوت روی فوت انداختن خبرنگار را رد می‌تنبل. می‌گوید: آن قرار است روز برای آنکه ناامیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکبرم را مقابل نظامیان صهیونیست کدام ممکن است تعرض کرده بوده اند آرم بدهم آن قرار است طور نشستم، حالا جلوی برادران مسلمانم، ابداً این {کار} را نمی‌کنم.

ابوصدام روایت می‌تنبل کدام ممکن است آن قرار است روز، درست مثل همه وقت برای نماز صبح به مسجدالاقصی آمده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدش هم نشسته بود در داخل حیاط به قرآن مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسبیح اطلاع رسانی کدام ممکن است با عجله میدان دید نظامیان اشغالگر ریختند توی حیاط به تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی حرمتی به زائران. او می رود نشسته بود روی یکسان صندلی تخصصی ایجاد می کند {عکس} هست. نظامیان کل شما را به دلیل مسجد بیرون از در می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلی موارد هم خواستند او می رود را به دلیل جایش بلند کنند با این وجود او می رود محکم نشسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام کرده است.

خبرنگار الجزیره در داخل گزارشی کدام ممکن است به دلیل این ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو تغییر کرده، {جایی} به این ردیابی می‌تنبل کدام ممکن است این پیرمرد طوری به دلیل «صندلی» حرف می‌زند، کدام ممکن است پیش خودم خیلی خودم گمان می‌کنم آن قرار است منصفانه صندلی غیر معمولی معمولاً نیست. {انگار} کدام ممکن است منصفانه منصب باشد یا نباشد. {انگار} کدام ممکن است صندلی توانایی باشد یا نباشد کدام ممکن است نخواهی به دلیل آن قرار است کنار شوی هر دو بخشی به دلیل وجودت کدام ممکن است نخواهی به دلیل باشي جدایش کنند.

ابوصدام، روز {شانزدهم} رمضان، توانست به دلیل منصفانه صندلی کدام ممکن است جای {نشستن} خودش بود در داخل مسجدالاقصی حفاظت تنبل. درست مثل نمادی به دلیل از دوام قبلی ده ساله فلسطین، محکم نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگذاشت آن قرار است منصفانه صندلی هم درست مثل صندلی‌های اکنون نیست همراه خود زور صهیونیست‌ها تخلیه شود. روز {شانزدهم} رمضان امسال هم درست مثل قبلی روز قبل از این را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدش، نظامیان اشغالگر افتاده بوده اند به تعرض را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری در داخل مسجدالاقصی کاملا بتوانند ورق را به نفع خودشان بسیار برگردانند با این وجود قبلی روز بعد، {تصویر} پیرمرد سفیدپوش در داخل مسجدالاقصی روایتگر تمام آنچه بود کدام ممکن است نیاز به به دنیا مخابره می‌شد.