دارالمومنین هرسین یکپارچه در داخل حمایت قدس شریف {برخاست} – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، به طور همزمان روز جهان قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر اطراف ملت، مردمان دارالمومنین هرسین همراه خود حضور پرشور در داخل هوای مرطوب موارد نه حمایت شخصی را به دلیل قدس شریف گفتن کردند.