خوزستان رو به سردی {می رود} – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمد سبزه زاری در داخل مراجعه به خبرنگار مهر گفت: بر مقدمه نقشه هواشناسی، بارش های سیل آسا به طور قابل توجهی در داخل شمال، شمال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتفاعات استان خوزستان به همان اندازه اوایل پنجشنبه ثابت است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان معرفی شد: به دلیل فردا در داخل اکثر عوامل استان خوزستان بین 6 به همان اندازه 8 سطح به کاهش دما را شاهد خواهیم بود منجر به a 0 را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخرب شدن دمای هوا در داخل روز پنجشنبه در داخل {مناطق} سردسیر استان ممکن است.

وی نزدیک به اینکه خلیج فارس به دلیل چهارشنبه به همان اندازه اواسط جمعه نیز از حداکثر است، افزود: ممکن است همچنین در داخل روز چهارشنبه وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالات کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 خیلی از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل روز پنجشنبه شدیدتر در داخل استان خوزستان پیشگویی کردن می تواند.

سبزه زاری اظهار داشت: امیدیه همراه خود 29 را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوش همراه خود 8.2 سطح سانتیگراد خوب و دنج ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سردترین عوامل خوزستان هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مدت زمان اهواز احتمالاً بیشترین دما را به شخصی اختصاص اطلاعات است کدام ممکن است به 25.9 را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانقدر کم آن قرار است به 12.4 سطح رسیده است.