خط حزب الله با عنوان «سرود امید» منتشر شد – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرگزاری مهر، خط حزب الله در گزارش این هفته خود با استفاده از پیام اخیر رهبر انقلاب در عرصه ملی به تحلیل نقش و جایگاه سرود ملی در تبیین آرمان ها و موجودیت انقلابیون برای مردم پرداخت. و سرود بین المللی فجر. مهمانی – جشن.

سخنرانی هفته در این شماره خط حزب الله وابسته به شعار سال 1401; «تولید؛ بر اساس دانش، ایجاد اشتغال» به نتایج اقتصاد مبتنی بر علم برای مردم و کشور نگاه کرد.

شماره این هفته خط حزب الله در شب 14 مرداد سالروز افتخار آفرینی مرصاد به روح پاک شهید احمد آقابیگی یکی از شهدای این عمل جراحی تقدیم می شود.

تحت عنوان منتشر شده است