“حمایت مسئولانه” به دلیل انسان های بی ضرر سراسر جهان گسترده لازم است – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در داخل پی اقدامات رژیم آل سعود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقض مکرر حقوق بشر در داخل عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکوت کنوانسیون های در سراسر جهان، معاون رئیس جمهور به صورت قابل اعتماد بیانیه مطبوعاتی ای صادر کرد.

مشروح این بیانیه مطبوعاتی به رئوس مطالب {زیر} است:

آقا منصفانه ذغال تخلیه در داخل محل اقامت اش. ما {هر} کاری می خواهیم همراه خود مردممان مشارکت در می دهیم. به این دلیل است که معنا نباید باشد کدام ممکن است ما به دلیل {کسی} مرخصی نمی‌خواهیم، ​​منطقی اینجا است کدام ممکن است ما نظارت را چه شناخته شده به عنوان منصفانه شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه شناخته شده به عنوان منصفانه محله سراسری تحمل نمی‌کنیم.»

این سخنان بخشی به دلیل دکتر بود. گوبلز در داخل مجمع عادی اتحادیه ملل متحد در داخل سپتامبر 1933، کدام ممکن است تنها واقعی در موضوع تأثیرات دوران زحمت کش پس به دلیل درگیری جهان دوم بحث و جدال می تدریجی.

همراه خود کمال شگفتی، در داخل عصر حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم حساس دردناک تخصص هولناک قرائت غیرانسانی به دلیل ایده حاکمیت، رویه به سبک قدیمی گوبلز به سبک رژیم سعودی فقط در موردً 100 12 ماه بعد، اتفاق جدیدی را به ارمغان آورد. مرز ناامنی در داخل گذشته تاریخی مسکن بشر امروزی

در داخل 12 مارس 1400، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین عربستان سعودی مرتکب جنایت شنیع کشتار 81 انسان بیگناه به دلیل کشورهای مختلف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به آموزش داده شده است قربانیان این جنایت علیه منصفانه انسان، او می رود را شخص خاص بی ضرر می دانند کدام ممکن است فقط مرتکب است. همراه خود این ایده کدام ممکن است تروریست رژیم سعودی محسوب می تواند. گروهی به دلیل اهالی قطیف فوری مشتاق در مورد اهل بیت پیامبر اسلام (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون نیست گروه‌ها کدام ممکن است یمنی بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای پوشش به دلیل کامل سرزمین شخصی دستگیر شدند، به عنوان یک نتیجه اعتقادات شخصی تروریست خوانده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس جان شخصی را به دلیل بازو دادند.

ارتکاب چنین جنایاتی در کنار همراه خود تمامی جنایاتی کدام ممکن است این رژیم در داخل یمن مرتکب شده است، منصفانه واقعیت واقعی براق است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به پیروی به دلیل هیچ مقررات، قواعد، قوانین، معاهده، اساسنامه، معاهدات هر دو رویه های انسانی ندارد. در داخل مرحله در سراسر جهان خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی درخواست شده است های شاه را در داخل {هر} گونه امور حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه ارجحیت می دانند.

ترور وحشیانه جمال خاشقچی، رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز تروریست موسوم به داعش، {مشارکت} در داخل حمله ها 11 سپتامبر، {مشارکت} در داخل جنایات علیه افراد سوریه، لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز تروریسم علیه افراد ایران، را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر کشی یمنی ها 7 12 ماه است کدام ممکن است بی حفاظت بوده اند، ماهیت ضد بشری این رژیم را به {نمایش} می گذارد.

نقض بزرگ قانون اساسی ملل متحد، استانداردهای در سراسر جهان عادات، تعهدات در سراسر جهان، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون گروه ملل متحد علیه شکنجه، کنوانسیون حقوق نوزاد پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات جنایات کشتار جمعی، کنوانسیون در سراسر جهان تعمیر کلیه انواع تبعیض را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات، کنوانسیون حقوق نوزاد، قواعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های ، کنوانسیون های در سراسر جهان – حقوق بشر سراسری، اعلامیه جهان حقوق بشر، اعلامیه قاهره، دکترین حقوق بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلام حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین نامه در سراسر جهان رویه متنوع اکنون نیست در داخل قبلی 12 ماه جدیدترین آن قرار است را رشد اطلاعات اند.

به دلیل سوی اکنون نیست، حذف هر دو عدم {مشارکت} نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای محله جهان در داخل محکومیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انفعال مؤثر در داخل امتحان و تنظیم عادات این رژیم، اوقات فراغت پس به دلیل از دست دادن زندگی وی را بر مقدمه دستور انسانیت در داخل آن قرار است قرار اطلاعات است. {آسیب} پذیرترین وضعیت ها

{خطرات} رویکرد قهری برای تجزیه و تحلیل میزان به رسمیت شناختن تعهدات حقوق بشری مشتاق در مورد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ها، مخالفت همراه خود سیستم جهان نقض حقوق بشر را بدتر کردن کرده است، کدام ممکن است اکنون در داخل {شرایط} کنونی در داخل عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن اشغالی واضح است. به دلیل گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای آن قرار است پیش بینی می شود کمتر از مراقبت از تمامیت جهان شخصی، اقدامات مؤثری را برای پاسخگویی رژیم به محله در سراسر جهان مشارکت در دهند.

در مورد عمومیت نقض تعهدات رژیم سعودی، عدم پاسخگویی به محله جهان، تکرار جنایات افراد در داخل استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرون به دلیل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج نظام خارج از آن در سراسر جهان. نظام حقوق بشر، پیشرفته ترین و پیشرفته ترین جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته می شود. به عنوان راهی به نگه داشتن ارزشهای ابتدایی محله در سراسر جهان، نگه داشتن بشریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مفاد پیچیده مقررات ابتدایی، وظیفه عظیم “حمایت مسئولانه” به دلیل انسان های بی ضرر سراسر جهان گسترده، به دلیل جمله در داخل غرب آسیا