حاتمی‌کیا برای طالب‌زاده نوشت؛ غیر معمول بود در داخل زیست غریبش در داخل غرب – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان سینما در داخل پیامی درگذشت غیر معمول طالب‌زاده کارگردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجری باسابقه {تلویزیون} را آسایش ذکر شد.

{در این} پیام آمده است:

«یالطیف

نادرترین یار.

حاج غیر معمول طالب زاده به دلیل میان یاران سر خورد.

غیر معمول طالب زاده، نادرترین شخصیتی بود بخش آثار هنری سینما می‌شناختم.

غیر معمول بود در داخل چهره پرنفوذ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانش.

غیر معمول بود در داخل اصرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین به آنچه معتقد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همه شما وجود آن قرار است را در داخل رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری به‌{کار} می‌بست.

غیر معمول بود در داخل زیست غریبش در داخل سرزمین غرب.

غیر معمول بود در داخل سلوک عارفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مومنانه.

غیر معمول بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعید می دانم {کسی} گزینه داشته باشد پوچی او می رود را پر تنبل.

خدایش او می رود را همراه خود اولیاء محشور تنبل.»