جنگیدن اشغالگران به پیروزی می انجامد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانسردار سرتیپ محمد رضا نقدی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار مهر مقوله ای کرد: روز قدس روز مقوله ای {احساسات} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد ملت‌های {آزادی} خواه جهان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچمی کدام ممکن است امام راحل در داخل ابتدای انقلاب بر علیه غرور بر افراشتند اشغال فلسطین را خوب شناخته شده به عنوان اساسی ترین جنایت آنان شناختند.

وی شکسته نشده داد: رژیم اشغالگر قدس یک دسته کامل جنایت در سیاره کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام راحل غیر زمینی ترین جنایت این رژیم را اشغال فلسطین دانستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم خواهی را در داخل در زمان حال بر افراشتند.

سردار نقدی شکسته نشده داد: همراه خود استقبال عظیم ملت‌ها شاهد هستیم کدام ممکن است این پرچم خواهی در داخل تمام جهان برافراشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها برای آزاد شدن به دلیل اشکبار در داخل مشکل اند به همان اندازه به دلیل ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جور شکاف بگیرند.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران شکسته نشده داد: این مسیری کدام ممکن است مردمان ایران {انتقال} کرده اند {راهی} علاوه بر این پیروزی به در کنار نخواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی ۴٣ 12 ماه قبلی شاهد هستیم کدام ممکن است اسرائیل هیچگاه نتوانسته به پیروزی بازو یابد