توسعه ارزان امیدوار کننده در داخل ملت – خبرگزاری مهر | گزارش ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل صفحه وب توئیتر شخصی نوشت: هزینه توسعه ارزان (با بیرون نفت) در داخل سه ماهه {سوم} 12 ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت زمان خیلی شبیه 12 ماه در گذشته ۵.۸ {بوده است}. ارزان انجام ارزان گام به گام {در حال ظهور} است.

سخنگوی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین اظهار داشت: همراه خود این توسعه نگرش توسعه ارزان ملت زنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش بینانه است.