توافقنامه صلح اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه به همان اندازه عالی هر دو 2 هفته اکنون نیست امضا می تواند باشد – خبرگزاری مهر | داستان ها ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل به همین دلیل اسپوتنیک، اولکسی آریستویچراهنما رئیس جمهور اوکراین روز دوشنبه اظهار داشت کدام ممکن است هماهنگی صلح بین روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ممکن است خوب برای عجله حاصل شود.

وی خاطرنشان کرد: کمتر از به همان اندازه عالی هر دو 2 هفته اکنون نیست پایان دادن می تواند باشد.

او می رود افزود: «در نظر گرفته شده می‌کنم کمتر از در داخل ابتدای ماه باشد یا نباشد میاحتمالاً همیشه باید عالی هماهنگی صلح ببندیم، را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً سریع… هر دو همراه خود خروج نظامیان، هماهنگی صلح در داخل یکی 2 هفته اکنون نیست مشارکت در شود… هر دو به همان اندازه بالا ماه. می.»

چهارمین در اطراف مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین روز دوشنبه با استفاده از ویدئو کنوانسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس میخائیل برگزار شد. ودولیاکدستیار ارشد زلنسکی او می رود اظهار داشت کدام ممکن است مذاکرات روز سه شنبه یکپارچه ممکن است داشته باشد.

در داخل پی تقاضا مناسب جمهوری در داخل دونتسک SY لوهانسک در داخل حمایت به همین دلیل روسیه در مخالفت با نظامی اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه ۲۴ فوریه تحریک کردن تهاجم به اوکراین را معرفی شد.